WESSELS: Where exactly was that house on Karresteeg?

29 August 1740

Evert Wessels (mr. wagemaker), living in Rotterdam, buys:

“Certain house and grounds left behind by miss. Catherina van der Pott, standing and lying at the westside of Schiedamschen dijk on the south corner of Karresteegh within this town, adjacent, according to a document given to the late Cornelis van der Pott on June 14, 1645, north the Karrestege, lying in front of it, and south Stoffel Pieters zijl, registrated on nr. 1140. Stretching from the front to the end of the street an alley, from the water behind the former Taanhuis to the Binnevest.”

On this 17th century map (by Carolo Allard) the house at Karresteeg, at the corner of Schiedamschendijk, is pointed to by the arrow. Two blocks north is the Schielandhuis (blue roof), at Korte Hoogstraat which is the extention of Schiedamschendijk. Walking through Karresteeg in western direction, along Wessels’s grounds, you walk along de Binnenvest and cross the Stadsvest via de Coolsche Poort and the Binnenwegsche Bridge.

Detail of a map made in 1839. The Binnenvest has been filt up and houses have been built on the south side of Karre(n)steeg. The Schielandhuis is standing between the Groote Paauwesteeg and the Magere Varkensteeg (later Boymansstraat and nowadays Bulgerstein).

The Schielandhuis in Korte Hoogstraat. Utter left on above painting of about 1840 you can see just a part the Wessels house, at the corner of Schiedamschendijk and Karresteeg.

As appears from above newspaper advertisement (1846), a grandson of Evert was still living in Karresteeg then: Johannes Everardus. The business of his brother Everardus was situated on the Binnenweg. Their parents were Everardus Wessels (died in July 1846) and Johanna Buderman.The spot where Wessels’s house was standing on a picture taken in 1930, from the northeast. It is unknown in which year the house on this picture was built, so I don’t know whether or not it is the original house. The Schielandhuis cannot be seen on this picture. It is on the opposite of the Gerzon-building (nowadays the Fortis Bank building is on this spot), at Korte Hoogstraat, the extention of Schiedamsedijk.

And here the spot where the house would have been on a photo taken in 2004 (from the southeast). Since the bombardment of 1940 Karrensteeg has completely disappeared from the streetplan of Rotterdam. On the spot of Wessels’s old house now the subwaystation Beurs/Churchillplein is situated. At the right on the photo you see the Schielandhuis, and next to it the black marble building of Robeco. In the right-hand topcorner a detail can be seen of Fortis building’s ‘rucksack’.

This map shows the different street-plans of the past centuries, for better imagination. Thanks to “Koopgoot in Kaart”

 

BUDERMAN: Pax Intrantibus aan de BergwegBlik op Pax Intrantibus, op de huidige kruising Bergweg en Bergsingel aan de voorzijde (afgebroken). De eigenlijke voorstelling in een bloemenguirlande gevat; Koptitel: ROTTERDAM; Uit een serie van zes prenten: Nieuwe Plantage, Station, Pax Intrantibus, Leesmuseum en Maatschappij tot Nut van de Zeevaart en de Beurs; Getint

Titel: Pax Intrantibus (Bergweg)
Maker:
Last, Hendrik Wilhelmus (1817-1873)
Verv.jaar: 1850
Verv.plaats: Rotterdam
Techniek:
steendruk/lithografie
Afmeting: 19,2 × 28,2 cm
Bron: , Topografie van Nederland, Universiteitsbibliotheek Leiden
Copyright: Voor meer informatie: Universiteitsbibliotheek Leiden

Schermafbeelding 2017-01-10 om 17.01.20

De beschrijving van deze illustratie (de tekening van H.W. Last) zet ons op het verkeerde been wat betreft de locatie van Pax-Intrantibus: aan de Heul (hoek Schiekade/Bergweg) was later, zoals je verderop kunt lezen, de theetuin Nieuw Pax-Intrantibus gevestigd, nadat op de originele locatie een kunstmestfabriek was gekomen.

Op deze kaart uit 1839 van Temminck is de locatie van Pax Intrantibus aangegeven bij nr. 107 (in de rode cirkel)

“Pax Intrantibus” was door aankoop in 1832 in eigendom gekomen van het kasteleinsechtpaar Joannes Buderman en Johanna van Beugen. Nadat zij weduwe was geworden, verkocht Johanna de zaak in 1844 aan haar jongste zoon Willem.

Johanna van Beugen, weduwe van Joannes Buderman, verkoopt in 1844 de plaats Pax Intrantibus (Bergweg) aan haar jongste zoon Willem (Wilhelmus Leonardus) Buderman (Bron: NRC, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 3 mei 1844)

In 1846 ging de uitspanningsplaats echter al door veiling in andere handen over (bron: NRC, 22 juni 1846)

Fragment uit “De Jonkvrouw van Hillegersberg” van de in Delfshaven geboren auteur Carel Van Nievelt (1843-1913) (bundel: Chiaroscuro – Vertellingen tusschen Licht en Donker – 1882):

“Justus Eykendaal’s gemoedsstemming verkeerde in de derde van die drie stadiën, terwijl hij het dorp (Hillegersberg – JR) den rug toewendde en snel den weg stadwaarts insloeg. (…)

Justus kwam voorbij Vrouw Romein (uitspanning in Hillegersberg, waar nu Lommerrijk is gevestigd – JR), waar hij op dien achtermiddag, verleden zomer, toen zijne ziel nog kalm was als gindsche plas onder den avondnevel, het roeibootje gehuurd had met Marieken. Arm, lief, heilig kind! Hij dacht aan haar. Hij dacht aan dat laatste woord van haar tot hem: „heb ik je dan niet lief?”—en zijn hart verweet hem bitter dat hij haar alleen en ongetroost had laten staan daar op het kerkhof. Ja! déze had hem waarlijk lief!… Maar juist dáárom immers was het voor haar ook beter, dat hij heenging en haar nooit terugzag. Hij zou haar immers nooit hare liefde kunnen vergelden.

Een kwartier verder—daar lag Pax Intrantibus aan den weg, destijds het Tivoli der gegoede Rotterdammenaren—later…. O Pax! Pax Intrantibus! wat is er van u geworden!—Hic jacet gloria mundi! zou meester Van Meppen thans u toeroepen, ware hij nog onder de levenden om Latijn te radbraken…. Oude heeren zaten in het duister lange pijpen te smoken achter hunne flesschen wijn. Paartjes kuierden fluisterend door de lanen. De schommels kraakten onder de vrachten van gillende jonge maagden…. Justus grijnslachte. Hoevele Mary’s waren er onder die engelen van melk en bloed?—

Voorwaarts!—Straks was de stad bereikt. (…)”

Tien jaar later bestond de uitspanning niet meer, want de gemeente verleende op 8 okotober 1854 een concessie om op de voormalige “uitspanningsplaats Pax Intrantibus aan den Bergweg een guanine-fabriek te plaatsen” (bron: Rotterdams Jaarboekje 1923).

Uit onderstaande tekening blijkt, dat de bestaande bebouwing daarvoor gebruikt is.

In 1856 richtte J.J. Kortman in Rotterdam een fabriek van reukloze mest op. Kortman was actief als handelaar in landbouwartikelen, van meststoffen tot locomobiles. Kortman wilde het mestgedeelte van het reukgedeelte scheiden. Hij deed dit door uit guano, uit Peru geïmporteerde vogelmest, de stof guanine te extraheren. Deze vernieuwing was de start van de kunstmestfabricage in Nederland. Onbekend is welke opleiding Kortman heeft genoten. Hij was in elk geval geen apotheker of chemicus (Bron: Geschiedenis van de techniek in Nederland; de wording van een moderne samenleving 1800-1890 – Deel V (1994) H.W. Lintsen)

Op deze kaart uit 1870 is in de rode cirkel de locatie van de guanine-fabriek, het voormalige Pax Intrantibus aangegeven. “Pax Intrantibus”, hetgeen zoiets betekent als “vrede voor hen die (de stad) binnenkomen”, werd door de heer Odem voortgezet als “Nieuw Pax-Intrantibus” aan de Heul (= de Hoge Heul, een gewelfde brug over de Schie), aan de oostelijke kant van de Schie, op de hoek van de Bergweg en de Schiekade – bij de pijl links op de kaart. Men kon er eten en drinken en dansen op levende muziek.

Vanuit het zuid-oosten gekeken richting Bergweg over de Heulbrug. De schoorsteen is vermoedelijk van de meel- en broodfabriek. Deze plaat zou uit ca. 1870 moeten zijn. Rechts, in het groen, zou dan de Theetuin Nieuw Pax-Intrantibus moeten zijn gesitueerd (Schiekade Oz. nr. 435).

Op de hoek van de Bergweg en de Zwart Janstraat café-biljart Pax-Intrantibus, genoemd baar de buitenherberg die tot het eind van de 19e eeuw op de hoek Schiekade/Bergweg heeft gestaan. Deze foto is uit 1910. Het betreffende pand aan de Zwart Janstraat 155 (op de kaart hierboven is de locatie aangegeven met “ZJ”) herbergde later de Amsterdamse Bank (AMRO, ABN AMRO). Leuk detail is, dat mijn oma en oom (de laatste als employé van de bank) jarenlang op de eerste etage van dit pand hebben gewoond. Oma was weduwe van Fridus Wessels, die rechtstreeks afstamde van Johanna Buderman, een zuster van Joannes Buderman, die van 1832 tot 1844 eigenaar was van de originele buitenplaats Pax Intrantibus aan de Bergweg…

BUDERMAN: Jan Buderman, waard in De Bonte Hond

Fragment uit het Rotterdamsch Jaarboekje 1953 over de patriotten in Rotterdam ca. 1780. Hierin wordt Joannes Buderman vermeld.

(…) Volgens dit ontwerp zouden alleen de Heren Vroedschappen nog tot de Gereformeerde Kerk moeten behoren. Maar eer er tien jaar verlopen waren, zaten er drie van deze vier Katholieke Schutterijkapiteins in de Raad van Rotterdam, al hadden zij eerst nog een diepe val gemaakt. Alleen Leemput’s politieke carrière zou een andere wending nemen.
Huybert Leemput was afkomstig uit een goed Rooms gezin. Hij zelf was in 1778 naar de Zuidelijke Nederlanden gereisd om daar uit handen van de bisschop van Antwerpen het H. Vormsel te ontvangen. Stellig heeft hij bij die gelegenheid zijn acht jaar oudere broer bezocht, die bij de Jezuïeten te Antwerpen en aan de Leuvense Universiteit had gestudeerd en zich toen voorbereidde op het doctoraat in de theologie. Huybert Leemput was door dit contact mogelijk de enige strijdbare Katholieke Rotterdammer in die dagen, welke iets verder zag dan het directe gewin aan politieke rechten, al doen zijn verklaringen voor de bovengenoemde Statencommissie hem niet kennen als een bijzonder ruime geest. Toch is het te betreuren, dat Leemput voor Rotterdam verloren is gegaan. Bij de komst van de Pruisen in 1787 nam hij de wijk. Voordat de wraak van de Oranjepartij hem treffen kon. Hij werd door het Hof van Holland bij verstek veroordeeld tot verbanning, nadat er ten huize van zijn vader een nogal gemoedelijke huiszoeking naar hem was gedaan. Huybert vestigde zich na enige omzwervingen te Ronsse, waar zij reeds genoemde broer Joannes toen koordeken was. Hij trouwde een burgeres uit dit Zuid-Vlaamse stadje en bekleedde er tenslotte verschillende ambten, waarmede men hem liever in zijn vaderstad belast had gezien. Het is tekenend voor de uitzonderlijke positie, die de Hollandse Katholieken tegenover de Franse Revolutie innamen, dat de koordeken Joannes Leemput als Rooms priester in 1794 de wijk nam naar Rotterdam voor de zelfde Franse troepen, onder wier hoede zijn Rotterdamse geloofsgenoten, dien in 1787 voor de Prinsgezinden waren gevlucht, naar huis hoopten terug te keren.
Als officieren der Schutterij waren Leemput, Blondel, De Vogel en Ellinckhuysen ongetwijfeld lid van de vaderlandse Sociëteit op de Wijnhaven, waar de bloem van de Rotterdamse patriotten samenkwam. Leemput was bovendien nog lid van het Comité, dat geld inzamelde voor de patriotse zaak. De minder met aardse goederen begunstigde patriotten vergaderden in de Vaderlandse Burger-Sociëteit in de Molensteeg. De koopman naar de Wijnhaven, de pakhuisknechten naar “De Bonte Hont”, zo karakteriseert een tijdgenoot, Jozua van Beefting, auteur van bekende mémoires, de politieke activiteit van die dagen en hij voegt er aan toe, dat de laatsten een soort lijfwacht voor de Heren vormden, die hen op hun beurt een bezoek aan De Bonte Hond vereerden. Een prinsgezinde uitgave van 1788 beschrijft de leden van deze Burger-Sociëteit als “voortgekomen uit de laagste classe van Rotterdams ingezetenen en meest van de gezindten van de Roomschen: blekers-, branders-, brouwers- en wijnkopersknegts, die, gelijk elk bekend is uit Duitschland of elders vandaan met een onbeschaafde ziel in een grof lichaam herwaards komen om hun dikgespierde handen aan den zwaren arbeid te slaan om Hollands geld”.
Al ontbreken ons al weer de ledenlijsten, wij kunnen dus veilig aannemen, dat onder de weldra meer dan duizend “Bonte Honden”, die het locaal in de Molensteeg voor het Engelse Koffiehuis op de Beurs moesten verwisselen, het percentage Katholieken hoog was. Meerderen van hen gaven zich in de zomer van 1787 op voor de Burger-Militie en trokken als vrijwilligers mee uit naar Utrecht of Gorkum of waar elders voor de goede zaak gevochten zou worden, al bleek hun goede wil ook groter dan hun moed. Katholieken als Frederik Esser op de Nieuwe Markt en de weduwe van de wijnkoper Henricus Gallé hadden hun huizen opengesteld voor de intekening.
Na de komst van de Pruisen en het herstel van het reactinnaire gezag is het vele Bonte Honden slecht vergaan. Wonend te midden van het Prinsgezinde volk en vrijwel vogelvrij verklaard door de overheid, fungeerden zij als zondebokken voor de patriotse overmoed van de laatste maanden. Vaak bleef het niet bij dreigementen, maar werden de voormalige Bataafse helden deerlijk mishandeld. Vele leden van de voormalige Burger-Sociëteit vluchtten met hun gezinnen naar Brabant of Frankrijk voor een jaren lang kommervol bestaan van berooide uitgewekenen. Enkelen was door de baljuw het verblijf in de stad formeel ontzegd. De requesten om onderstand of een overheidsbaantje, die zij bij hun terugkeer in 1795 indienden, schilderen de doorstane angst en armoe in felle kleuren.
Verreweg de meesten van degenen, die op deze wijze in 1795 een beroep op de Bataafse gemeenschap deden, waren Katholiek. Slechts drie van deze requestranten wil ik bij name noemen en wel Joannes Buderman, de waard van de Bonte Hont, Jan Verbon, de keurslijfmaker, die tot ergernis van zijn conservatieve nabuur, de reeds genoemde Jozua van Beefting, een uitgebreide patriotse correspondentie voerde, zonder dat hij een meid kon betalen om zijn brieven aan te nemen, als hij naar de Roomse Kerk ging en tenslotte de huisknecht van Ds. Le Sage ten Broek, Cornelis van den Bosch, die in Duinkerken een Rooms meisje trouwde en dominee’s bekende zoon Joachim George op de weg naar de R.K. Kerk is voorgegaan.
In de sociëteit op de Wijnhaven, die tegelijk de officieuse zetel was van de patriotse Krijgsraad der Schutterij en van waaruit zich op de 23e April 1787 de plechtige stoet in beweging zette, die de vervanging van de meest conservatieve vroedschappen door eigen geestverwanten ging wfdwingen – in deze sociëteit speelden de Katholieken een veel bescheidener rol. Toch zullen de Katholieke officieren er steeds geloofsgenoten hebben aangetroffen, die door hun standing en finantiële positie voor het lidmaatschap in aanmerking kwamen. Zo is van Leemput’s aangetrouwde achterneef, de scheepsbouwer Johan Hendrik van Kerckhoff het bewijs van lidmaatschap bewaard gebleven. Tot de geziene leden behoorden ongetwijfeld vermogende Roomsen als Cornelis Osy, Petrus van der Kun, Carel Ellinckhuysen, jacobus Eliseus de Vogel, Alexander Perotin en de oud-Katholiek Theodore van Zeller, die met George Willem de Vogel als Heren Tractanten bijdroegen in de kosten van het luisterrijke feestmaal in de Doelen, dat de patriotse fine fleur op 24 April 1786 de Franse gezant De Vérac aanbood ter ere van de tussen zijn land en de Republiek gesloten Alliantie. Maar in de rangen der beter gesitueerde patriotten, bestaande uit Remonstranten, Lutheranen, Doopsgezinden, Walen en een groor contingent Gereformeerden, stonden de Roomsen, uitgesloten als zij nog steeds waren van alle ambten en bedieningen, lang niet zo vooraan, als bij de Bonte Honden. Van de twaalf banvonnissen, die door het Hof van Holland in 1789 en 1790 tegen Rotterdammers zijn uitgesproken wegens deelname aan de patriotse bewegingen in de voorafgaande jaren, was er maar één gericht tegen een Roomsgezinde, namelijk tegen Huybert Leemput. Dit bewijst, dat de Katholieken hier ter stede in de leiding van het (…)

Bron: Rotterdamsch Jaarboekje 1953, pag. 211-213

 

 

BUDERMAN: De Bonte Hond in de Molensteeg (1795)

Vergelijk: “Een bont hondje in de Prinsenstraat”

Uit: “Uit den Patriottentijd” – Chris te Lintum – 1908

(…)
In de Molensteeg was een club gevestigd in de her-
berg „de Bonte Hond”
en daar kwamen dan de pak-
huisknechts van patriottische wijnkoopers en dergelijke,
wier heeren op de Wijnhaven vergaderden in de Vader-
landsche Sociëteit (in ’t huis waar later ’t Postkantoor
was). Aan dit democratisch gezelschap heeft onze schrij-
ver een gansch hoofdstuk gewijd, onder den vriendelij-
ken titel „de Bonte Honden”, en hij vermeldt daarin
met grooten afschuw, dat de Heer Elzevier, lid van de
vroedschap, „met nog eenige andere menschen van fat-
soen” zich niet heeft ontzien, om dat huis in de
Molensteeg te bezoeken.

Als de groote leuze „Gelijkheid, Vrijheid en Broe-
derschap” op Neerland’s bodem gebracht wordt in
het jaar 1795, dan is onze schrijver daarover dadelijk
vol aanmerkingen, en daarbij moet de Gelijkheid het
wel ’t allermeest ontgelden. „Gelijkheid moest er wezen,”
zoo bromt hij ergens ; „geen liverijen meer, geen wapen-
borden, geen wapens op grafsteenen en voor publieke
gebouwen. Ze werden alle weggehakt, aan de Schot-
sche kerk en in de Schotsche kerk, aan de Groote
kerk en i n de Groote Kerk tot in de uiterste hoeken,
op de oude eerwaardige grafsteenen; alles op bevel
van de nieuwerwetsche staten, de zoogenaamde provisi-
onneele representanten van Holland.” En de oude geijkte
titels werden verboden, geen Weledelgestreng meer
of Weledelgeboren of Edelachtbaar, niets dan „Burger”
— burger-schepen en burger-baljuw en burger-helbar-
dier en burger-stadsbode. — En wanneer een wet-
houder of een ander regeeringspersoon een boodschap
moest zenden naar een der raadsleden, dan was
het: „burger helbardier, ga eens naar uw mede-
burger Raad A of B en zeg hem, dat ik hem gaarne
even spreken wilde.” „Ba, die gelijkheid!” „Zelfs
tot na den dood wil men de gelijkheid uitstrek-
ken. Hebben niet de Provisionneele Representanten
(het voorloopig bestuur in 1795)
van Holland besloten, het begraven in de kerken te
verbieden ? Klein en groot, rijk en arm moest onder
elkander op de kerkhoven begraven worden !” Gelukkig
heeft de natuur hier tegengehouden, wat de mensch in
zijn dollen waan had uitgebroed. „De grond was immers
hier zoo waterachtig en moerassig, dat er geen geschikte
plaats voor ’t aanleggen van kerkhoven was te vinden.”
Wat zegt de lezer daarvan ? Is dat niet prachtig voor-
wereldlijk-conservatief ?
Zelfs na den dood nog gelijkheid !
En dat in een Christenland!

(…)

Uit: “Een Rotterdamsch Gedenkschrift uit den patriottentijd en de dagen der revolutie, medegedeeld door Dr. C. te Lintum”

Van de Bonte Honden

Men vindt in de Verzameling der Rotterdamsche Stukken hier en daar gewag gemaakt van de Bonte Honden. Dit zal men, zonder eenige verklaring, naderhand niet verstaan; maar men moet weten, dat er in de Molensteeg, die van de Groote markt naar den Visschersdijk loopt, in het midden aan de oostzijde, een klein poortje of gang is, dat op een groot vertrek uitloopt, waarin destijds een herberg of biljart gehouden werd, waarvoor een bordje hing, op welk een hond geschilderd was, met het onderschrift: in den bonten hond, doch welk bordje sedert met een ander verwisseld is. In die herberg vergaderde, des avonds, een deel gemeen volk, meest uit pakhuisknegts en soortgelijken bestaande, die daar den naam kregen van de Bonte honden. Dit werd ook eene Patriottische vergadering en als de koopman des avonds zijn kantoor sloot om zich naar de Vaderlandsche Sociteit te begeven, sloot de knegt zijn pakhuis om naar den Bonten Hont te gaan. Zij waren ondertusschen eene garde du corps voor hunne Heeren en Bazen en kregen nu en dan bezoek van voorname patriotten, zelf vereerde hen de Heer Elsevier, nadat hij reeds Burgemeester geworden was, meer dan eens, met zijne hooge tegenwoordigheit. (…)

 

 

WESSELS: Karresteeg hoek Dijk. Waar stond dat huis?

29 Augustus 1740

Evert Wessels (mr. wagemaker), wonende alhier koopt:

“Zeker huis en erve door de voorrm. juffr. Catherina van der Pott nagelaten, staande ende gelegen aan de westzijde van den Schiedamschen dijk op den zuidhoek van de Karresteegh binnen deze Stadt belent, volgens gifte van dato den 14 Juny 1645 aan wijlen Cornelis van der Pott gegeven, ten noorden davoorl. Karrestege en ten zuiden Stoffel Pieters zijl ten protocolle gpreg_matchstreert op no. 1140. Streckende voor van de straat tot agteraan een gange die vant water agter het geweze Taanhuis om tot in de binnevest is streckende (…)” (GA Rotterdam, oud-notarieel 2133/199)

Op deze 17e eeuwse plattegrond (door Carolo Allard) is het huis aan de Karresteeg, op de hoek van de Schiedamschendijk, met een pijl aangegeven. Twee blokken noordelijker staat het Schielandhuis (blauw dak) aan de Korte Hoogstraat, het verlengde van de Schiedamschendijk. Als je de Karresteeg in westelijke richting afloopt, langs het erf van Wessels, loop je langs de Binnenvest en steek je de Stadsvest over via de Coolsche Poort en de Binnenwegsche Brug.

Deze detailkaart is uit 1839. De Binnenvest is gedempt en de zuidzijde van de Karrensteeg volgebouwd. Het Schielandhuis staat tussen de Groote Paauwesteeg en de Magere Varkensteeg (later Boymansstraat en tegenwoordig Bulgerstein).

Het Schielandshuis aan de Korte Hoogstraat. Uiterst links op deze tekening uit ca. 1840 is nog net een deel van het huis van Wessels te zien, op de hoek van de Schiedamschendijk en de Karresteeg.

Zoals uit bovenstaande krantenadvertentie uit 1846 blijkt, woonde een kleinzoon van Evert toen nog in de Karresteeg: Johannes Everardus. Het bedrijf van diens broer Everardus was gevestigd op de Binnenweg. Hun ouders waren Everardus Wessels (overleden in juli 1846) en Johanna Buderman.

De plaats waar de woning van Wessels stond op een foto uit 1930, vanuit het noordoosten. Onbekend is in welk jaar het afgebeelde huis gebouwd werd, dus ook of dit nog hetzelfde huis is. Het Schielandhuis is net niet te zien op deze foto. Het staat aan de overkant van Gerzon (nu staat daat het gebouw van Fortis Bank), aan de Korte Hoogstraat, het verlengde van de Schiedamse Dijk.

En hier de plaats waar het huis zou hebben gestaan op een foto uit 2004 (uit het zuidoosten genomen). De Karrensteeg is sinds het bombardement van 1940 helemaal uit het stratenplan verdwenen. Op de plaats van Wessels’ oude huis is nu het metrostation Beurs/Churchillplein. Rechts op de foto het Schielandhuis, daarnaast het zwarte marmeren gebouw van Robeco. Geheel rechtsboven is nog net een stukje van de “rugzak” van het Fortis-gebouw te zien.

Deze kaart laat de verschillende stratenplannen zien van de afgelopen eeuwen, voor een beter voorstellingsvermogen. Dank aan “Koopgoot in Kaart”

 

 

OTTEN: A.F. Otten (1874-1963)

A.F. Otten (1874-1963) Voorzitter van de Rotterdamsche Brandweer-Vereeniging “Jan van der Heiden”


10 mei 1912


27 september 1920


3 oktober 1920


15 maart 1921


15 maart 1921

Video: 10 mei 1923 – huldeblijk Jan van der Heiden te Rotterdam
Optocht brandweercorps van Grote Kerkplein, stadhuis aan Kaasmarkt,
toespraak A.F. Otten, publieke belangstelling bij Laurenskerk. (stomme film 55 sec.)


23 juli 1924

 

ELDERHORST: Genealogie Conradus Ellerhorst (ca. 1630) uit Twistringen

Genealogie Conradus Ellerhorst (ca. 1630) uit Twistringen

I.1 Conradus ELLERHORST, Hij was Landwirt (Viertelmeier) en Kaufmann in Twistringen Nr. 21, Ortsteil Lindeners.
Gehuwd op 07-11-1651 te Twistringen, Duitsland met Catharina RYSENBECK (I.2).
Uit dit huwelijk:
1. Conradus ELLERHORST (II.1), gedoopt op 26-03-1652 te Twistringen, Duitsland, overleden op 10-10-1723 te Twistringen, Duitsland op 71-jarige leeftijd.
2. Wilhelmus ELLERHORST (II.2), gedoopt op 14-01-1654 te Twistringen, Duitsland.
3. Joannes ELLERHORST (II.3), gedoopt op 16-11-1655 te Twistringen, Duitsland, overleden voor 1661.
4. Joes Fridericus ELLERHORST (II.4), gedoopt op 19-02-1657 te Twistringen, Duitsland.
5. Albertus ELLERHORST (zie II.5).
6. Henricus ELLERHORST (II.7), gedoopt op 07-03-1662 te Twistringen, Duitsland.
7. Ptholomaus ELLERHORST (II.8), gedoopt op 06-06-1664 te Twistringen, Duitsland.
8. Arnoldus ELLERHORST (II.9), gedoopt op 16-11-1666 te Twistringen, Duitsland (getuige(n): Conradus Ellerhorst), overleden op 24-12-1710 te Twistringen, Duitsland op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-02-1700 te Twistringen, Duitsland met Adelheids PLUMER (II.10).

II.5 Albertus ELLERHORST, Hij was Landwirt en Kaufmann in de Hofstelle Twistringen Nr. 21. Gedoopt op 18-12-1659 te Twistringen, Duitsland, overleden op 23-11-1736 te Twistringen, Duitsland op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd voor 1694 te Twistringen, Duitsland met Catharina N.N. (II.6), geboren ca. 1668, overleden op 31-12-1732 te Twistringen, Duitsland.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes ELLERHORST (III.1), gedoopt op 19-04-1694 te Twistringen, Duitsland, overleden op 17-01-1731 te Twistringen, Duitsland op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-01-1722 te Twistringen, Duitsland met Catharina Maria KOSTERS (III.2).
2. Catharina Maria ELLERHORST (III.4), gedoopt op 02-04-1697 te Twistringen, Duitsland, overleden op 17-01-1741 te Twistringen, Duitsland op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-02-1717 te Twistringen, Duitsland met Joannes Henricus PLUMER (III.3), geboren ca. 1687, overleden op 19-12-1735 te Twistringen, Duitsland.
3. Joes Conradus ELLERHORST (zie III.5).

III.5 Joes Conradus ELLERHORST, Hij was Landwirt en Kaufmann auf Nr. 21. In 1730 neemt hij die Stelle over. (bron: Otto Bach), gedoopt op 06-11-1701 te Twistringen, Duitsland (getuige(n): Arnoldus Ellerhorst (bij de inschrijving genoemd Plumer), de jongste broer van zijn vader.), overleden op 24-04-1733 te Twistringen, Duitsland op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-02-1724 te Twistringen, Duitsland met Anna Margaretha HUMBORGH, 23 jaar oud (III.6), gedoopt op 04-03-1700 te Twistringen, Duitsland, overleden op 27-10-1741 te Twistringen, Duitsland op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes Henricus HUMBORGH, Hij was Wachtmeister., en Gesina BRANHOF.
Uit dit huwelijk:
1. Anna Maria ELLERHORST (IV.2), geboren op 24-02-1724 te Twistringen, Duitsland.
Gehuwd met Arnoldus Henderikus SCHMIDT (IV.1).
2. Johannes, Jan (Jan Hendrik) ELLERHORST (ELDERHORST, ELDERHOUT, ELDEROST) (zie IV.3).
3. Joannes Arnoldus ELLERHORST (IV.5), geboren op 01-01-1728 te Twistringen, Duitsland, overleden op 05-04-1731 te Twistringen, Duitsland op 3-jarige leeftijd.
4. Catharina Margaretha ELLERHORST (IV.6), geboren op 24-04-1730 te Twistringen, Duitsland, overleden op 26-01-1731 te Twistringen, Duitsland, 277 dagen oud.

IV.3 Johannes, Jan (Jan Hendrik) ELLERHORST (ELDERHORST, ELDERHOUT, ELDEROST), gedoopt op 03-11-1725 te Twistringen, Duitsland, overleden 1787 te Rotterdam aan de Vissersdijk bij de Buers, begraven op 18-07-1787 te Rotterdam .
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 11-02-1771 te Kralingen, Rotterdam met (Anna) Maria STOMPF (STOMPH, STOMP, STOMT, STOMPS, STOUF) (IV.4), geboren te Hillegersberg, Rotterdam , overleden op 07-02-1806 te Rotterdam in de Hoogstraat bij de Pottebakkersteeg, begraven op 11-02-1806 te Rotterdam .
Uit dit huwelijk:
1. Joannes (Jan Coenraad) ELDERHORST (ELLERHORST, ENDERHORST) (zie V.1).
2. Geertruid Jan ELDERHORST (V.5), gedoopt (RK) op 04-09-1774 te Kralingen, Rotterdam (getuige(n): Beatrix Stom).
3. Adrianus Theodorus Jan ELDERHORST (V.6), gedoopt (RK) op 15-08-1776 te Kralingen, Rotterdam (getuige(n): Willem Stomp en Maria Pelkman).
4. Adrianus Johannes Jan ELDERHORST (V.7), gedoopt (RK) op 27-12-1777 te Kralingen, Rotterdam (getuige(n): Willem Stomp en Maria Pelkman).
5. Theodorus Eduardus Jan (Dirk) ELDERHORST (ELLERHORST) (zie V.8).
6. Joannes Henricus Jan ELDERHORST (V.10), gedoopt (RK) op 23-05-1782 te Kralingen, Rotterdam (getuige(n): Jan Smit en Anna de Roy).

V.1 Joannes (Jan Coenraad) ELDERHORST (ELLERHORST, ENDERHORST), Hij was meester timmerman. Gedoopt (RK) op 02-05-1772 te Kralingen, Rotterdam (getuige(n): Christoffel Kramer en Maria Auloren), overleden op 17-02-1842 te Rotterdam in de Hoogstraat op 69-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 27-07-1791 te Rotterdam , gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-08-1791 te Rotterdam met Barbara Wilhelmina GODOU (GOEDOUW, GODAU, GODOUW, GOEDOU, GOEDAU, GODAN, GOEDOUN, GOODOU, GOLDOUW), 17 jaar oud (V.2), geboren op 22-04-1774 te Rotterdam , gedoopt (RK) op 23-04-1774 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Willem Pellemans en Maria Godou), overleden op 15-09-1825 om 21.30 uur te Rotterdam in de Hoogstraat E349 op 51-jarige leeftijd, dochter van Jacobus GODOUW (GOEDOU, GODOU, GODEAU, GODON, GODAU) en Willemina (Trijntje, Willem) PELKMAN (PELLEMAN, PELLEMANS, PILLEMANS).
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 19-04-1826 te Rotterdam met Elizabeth OOMS (OMES, OMIS), 26 jaar oud (V.3), gedoopt (RK) op 12-02-1800 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Michiel Timmermans en Joanna Omes), overleden op 09-12-1833 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd, dochter van Adrianus OOMS (OMES) en Maria DORLEMANS.
Gehuwd (3) op 62-jarige leeftijd op 12-11-1834 te Rotterdam met Anna Maria SCHRIJVER, 47 jaar oud (V.4), gedoopt (RK) op 27-12-1786 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Joachim Smits en Maria Sijburg), dochter van Barent SCHRIJVER en Maria LOOWAART (LOWAARTS).
Uit het eerste huwelijk:
1. Joannes Henricus ELDERHORST (zie VI.1).
2. Maria Hermina ELDERHORST (VI.6), geboren op 15-08-1794 te Rotterdam , gedoopt (RK) op 15-08-1794 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Frans Stomp en Hermina Gordoun).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 14-09-1814 te Rotterdam met Joannes Franciscus TROTS (THROL), 22 jaar oud (VI.5), Hij was kuyper. Gedoopt (RK) op 03-04-1792 te Rotterdam in de Steiger (St. Dominicuskerk?) (getuige(n): Joannes Wingelaars en Joanna Maria Barones), zoon van Henricus TROTS en Francisca WINGELAARS.
3. Maria Jacoba ELDERHORST (VI.8), gedoopt (RK) op 07-03-1797 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Jan Smit en Maria Goedouw).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-04-1824 te Rotterdam met Joannes STRIJBOS (VI.7), gedoopt ca. 1798 te Rotterdam , zoon van Hendrik STRIJBOS en Catharina BECKERS.
4. Franciscus Jacobus ELDERHORST (zie VI.9).
5. Adriana Jacoba (of: Adriana Willemina?) ENDERHORST (ELDERHORST) (VI.11), gedoopt (RK) op 24-08-1802 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (getuige(n): Adrianus Stregners en Wilhelmina Pellemans), overleden op 11-09-1802 te Rotterdam in de 4 Windenstraat hoek Zantstraat, 18 dagen oud, begraven op 13-09-1802 te Rotterdam .
6. Josephus Eugenius ELDERHORST (VI.12), gedoopt (RK) op 28-09-1803 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Josephus Eugenius du Pre en Anna Gertrudis Engelen), overleden op 22-11-1803 te Rotterdam in de 4 Windestraat bij Zandstraat, 55 dagen oud, begraven op 24-11-1803 te Rotterdam .
7. Adriana Maria ELDERHORST (VI.13), gedoopt (RK) op 30-10-1804 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Adrianus Strengers en Maria Scheepers).
8. Adrianus ELDERHORST (VI.14), gedoopt (RK) op 25-03-1806 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Adrianus Strengers en Maria Scheepers), overleden op 12-10-1807 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd, begraven op 14-10-1807 te Rotterdam .
9. Jacobus Joannes ELDERHORST (VI.15), gedoopt (RK) op 05-12-1809 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Joannes van Leeuwen en Maria Goedouw), overleden op 03-03-1826 te Rotterdam op 16-jarige leeftijd.
10. Jacobus Hendrikus ELDERHORST (VI.16), geboren ca. 1810 te Rotterdam , overleden op 03-03-1826 te Rotterdam .
11. Anthonia ELDERHORST (VI.18), geboren op 15-05-1812 om 07:30 uur te Rotterdam , overleden op 13-05-1862 te Haarlem (NH) op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-10-1834 te Rotterdam met Joannes Bernardus KERKHOFF, 26 jaar oud (VI.17), Hij was arbeider, machinewerker, ijzerdraaier en later opzichter-machinist bij H.IJ.M.S. te Haarlem. Gedoopt (RK) op 24-09-1808 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Joannes Bernardus Schrijver en Anna Maria Louwaars), overleden op 15-11-1876 te Overveen (NH) op 68-jarige leeftijd, zoon van Henricus Antonius KERKHOFF en Maria Elisabeth SCHRIJVER.
12. Johanna ELDERHORST (VI.19), geboren op 26-07-1815 te Rotterdam , overleden op 25-11-1815 te Rotterdam , 122 dagen oud.
13. Pieter Jacobus ELDERHORST (VI.20), geboren op 09-12-1816 om 20:00 uur te Rotterdam in de Leeuwenstraat E655, overleden op 26-01-1817 te Rotterdam , 48 dagen oud.
14. Petronella Jacoba ELDERHORST (VI.21), geboren op 22-11-1817 om 19:00 uur te Rotterdam in de Leeuwenstraat E655.
15. Josephus ELDERHORST (ELDERHORIT, ELDEHORST) (zie VI.22).

Uit het tweede huwelijk:
16. Jacobus Franciscus ELDERHORST (VI.24), geboren 1827 te Rotterdam , overleden op 22-03-1827 te Rotterdam .
17. Adrianus Jacobus ELDERHORST (zie VI.25).
18. Barbera Maria ELDERHORST (VI.27), geboren op 25-11-1829 te Rotterdam .
19. Marinus Jacobus ELDERHORST (VI.28), geboren op 17-10-1831 te Rotterdam , overleden op 17-12-1834 te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
20. Maria Johanna ELDERHORST (VI.29), geboren ca. 1833 te Rotterdam , overleden op 02-03-1836 te Rotterdam .

VI.1 Joannes Henricus ELDERHORST, Hij was slijter en timmerman. Gedoopt (RK) op 19-02-1792 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Arij Elderhorst en Anna Maria Stompf), overleden op 27-11-1838 te Rotterdam op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 26-05-1813 te Rotterdam met Maria van OOSTENRYK (OOSTENRIJK, OOSTERWIJK), 25 jaar oud (VI.2), geboren te Rotterdam aan de Goudse Cingel, gedoopt (Gereformeerd) op 23-03-1788 te Rotterdam , overleden op 25-10-1835 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd, dochter van Matthys van OOSTENRYK en Johanna HULSKAMP.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 13-04-1836 te Rotterdam met Maria OOMS (OMES), 34 jaar oud (VI.3), gedoopt (RK) op 28-04-1801 te Rotterdam in de Steiger (St. Dominicuskerk?) (getuige(n): Gregorius Ooms en Maria Korsten), dochter van Johannes OOMS en Catharina SCHAAVERS.
Gehuwd (3) met Maria VERHEY (VI.4).
Uit het eerste huwelijk:
1. Barbera ELDERHORST (VII.1), geboren op 18-07-1814 te Rotterdam , overleden op 22-08-1823 te Rotterdam op 9-jarige leeftijd.
2. Matthijs Johannes ELDERHORST (VII.2), geboren op 07-01-1816 te Rotterdam , overleden op 05-12-1830 te Rotterdam op 14-jarige leeftijd.
3. Johannes Henricus ELDERHORST (zie VII.3).
4. Maria Johanna ELDERHORST (VII.6), geboren op 14-03-1825 te Rotterdam .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-04-1850 te Rotterdam met Petrus CREPIN, 26 jaar oud (VII.5), geboren op 03-01-1824 om 04.00 uur te Den Haag , zoon van Matthieu CREPIN en Anna Catharina van BUL (BUEL).
5. Johanna Maria ELDERHORST (VII.7), geboren ca. 1827 te Rotterdam , overleden op 28-07-1835 te Rotterdam .

VII.3 Johannes Henricus ELDERHORST, Hij was broodbakker. Geboren op 14-12-1818 te Rotterdam , overleden op 28-03-1897 te Delft op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-02-1846 te Rotterdam met Johanna Bergitha van MEURS, 24 jaar oud (VII.4), geboren op 13-09-1821 te Rotterdam , overleden op 08-01-1898 te Delft op 76-jarige leeftijd, dochter van Johannes Norbertus van MEURS en Apolonia KELDER.
Uit dit huwelijk:
1. Apolonia Maria ELDERHORST (ELDENHORST) (VIII.2), geboren op 20-10-1848 te Rotterdam .
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-10-1875 te Delft met Johannes Cornelis PLANKEN, 33 jaar oud (VIII.1), Hij was broodbakker. Geboren op 05-09-1842 te Rotterdam , zoon van Cornelis PLANKEN en Cornelia Paulina van DOOREMAAL.
2. Johannes Hendricus ELDERHORST (VIII.3), geboren op 03-09-1850 te Delft , overleden op 04-12-1923 te Delft op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 51-jarige leeftijd op 23-10-1901 te Schiedam met Johanna HEINSBROEK, 44 jaar oud (VIII.4), geboren op 15-10-1857 te Schiedam , overleden op 04-03-1944 te Delft op 86-jarige leeftijd, dochter van Antonius Pius HEINSBROEK en Alida Francisca Alberta Maria STOLK.
3. Petrus ELDERHORST (zie VIII.5).
4. Dina ELDERHORST (VIII.7), geboren op 25-01-1856 te Delft , overleden op 30-10-1905 te Delft op 49-jarige leeftijd.
5. Cornelis ELDERHORST (VIII.8), Hij was broodbakker. Geboren op 04-11-1858 te Delft , overleden op 06-01-1938 te Monster op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 61-jarige leeftijd op 09-06-1920 te Groningen (Gr) met Mechelina Gezina Henrica FISCHER (VIII.9), geboren ca. 1867 te Groningen (Gr), overleden op 28-09-1938 te Monster , dochter van Casper Augustinus FISCHER en Anna Maria SWART.
6. Johanna Brigitta ELDERHORST (VIII.10), geboren op 25-08-1863 te Delft , overleden op 10-02-1920 te Delft op 56-jarige leeftijd.

VIII.5 Petrus ELDERHORST, Hij was broodbakker en in 1902 bierhuishouder. Geboren op 21-11-1853 te Delft .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-09-1878 te Den Haag (getuige(n): Bartholomeus Serverus (64 jaar, schoenmaker), Jacobus van der Lof (26 jaar, goudsmid), Bartholomeus Johannes Serverus (29 jaar, zadelmaker) en George Willem Frederik Nieuwenhuisen (50 jaar, bidder)) met Hendrica Johanna Wilhelmina GERADTS (GERARDTS), 27 jaar oud (VIII.6), geboren op 25-02-1851 om 19.00 uur te Den Haag , dochter van Johannes Jacobus GERADTS en Hendrica PLEIJ.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Robertus ELDERHORST (zie IX.1).
2. Johanna Bregitta ELDERHORST (IX.3), geboren op 22-02-1880 om 05.00 uur te Den Haag .
3. Jacoba Johanna ELDERHORST (IX.4), geboren op 13-10-1882 om 10.00 uur te Den Haag .
4. Dina ELDERHORST (IX.6), geboren op 11-02-1887 om 21.00 uur te Den Haag .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-12-1912 te Loosduinen met Gerardus Johannes GLAS (IX.5), geboren ca. 1876 te Haarlem (NH), zoon van Gerrit van der GLAS en Johanna van GROENINGEN.
5. Petrus Hendricus ELDERHORST (IX.7), Hij was koetsier. Geboren op 26-05-1889 om 09.00 uur te Den Haag .
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13-11-1918 te Den Haag (getuige(n): Willem Lommers (28 jaar, instrumentmaker) en Gerardus Johannes van der Glas (42 jaar, wisselloper)) met Maria Wilhelmina van LAERE, 23 jaar oud (IX.8), geboren op 23-03-1895 om 18.00 uur te Den Haag , dochter van Petrus Josephus van LAERE en Anna Wilhelmina VONK.

IX.1 Johannes Robertus ELDERHORST, Hij was beeldhouwer. Geboren op 30-12-1878 om 14.30 uur te Den Haag , overleden te Den Haag .
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1902 te Den Haag (getuige(n): Fredericus Al (33 jaar, meubelmaker), Theodorus Hendricus van der Maarel (25 jaar, loodgieter, broer van de bruid), Dirk Pieter van den Bosch (52 jaar, metselaar) en Hermanus Gerardus Hendricus Wijnands (43 jaar, schoenmaker)) met Gijsberta van der MAAREL, 20 jaar oud (IX.2), geboren op 09-06-1882 om 04.00 uur te Den Haag , dochter van Theodorus Henricus van der MAAREL en Johanna Petronella HENNINK.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus Hendricus ELDERHORST (zie X.1).
2. Hendrica Johanna Wilhelmina ELDERHORST (X.3), geboren op 18-04-1904 om 11.00 uur te Den Haag .
3. Johanna Petronella ELDERHORST (X.4), geboren op 17-05-1905 om 20.00 uur te Den Haag .

X.1 Petrus Hendricus ELDERHORST, Hij was chauffeur. Geboren op 02-10-1902 om 01.00 uur te Den Haag .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-04-1927 te Den Haag (getuige(n): Stefanus van Stuyvenberg (63 jaar, zonder beroep) en Theodorus van der Maarel (50 jaar, loodgieter, oom van de bruidegom)) met Wilhelmina Maria ROOS, 24 jaar oud (X.2), geboren op 30-07-1902 om 08.00 uur te Den Haag , dochter van Willem Bertus ROOS en Wilhelmina Maria van HOEVE.
Uit dit huwelijk:
1. N.N. ELDERHORST (XI.1).

VI.9 Franciscus Jacobus ELDERHORST, Hij was kantoorbediende, slijter en boekhouder. Gedoopt (RK) op 06-12-1799 te Rotterdam in de kerk in de Leeuwenstraat (St. Rosaliakerk?) (getuige(n): Willem Stomph en Wilhelmina Rademaker), overleden op 14-09-1851 te Rotterdam in de Weezenstraat 5 345 op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1824 te Rotterdam met Maria Catharina ENGELEN (ENGERLIN), 22 jaar oud (VI.10), Zij was slijtster. Gedoopt (RK) op 26-03-1802 te Rotterdam in de Steiger (St. Dominicuskerk?) (getuige(n): Joannes Henricus Poole en Maria Catharina Borg), overleden op 11-10-1853 te Rotterdam in de Weezenstraat 5-345 op 51-jarige leeftijd, dochter van Henricus ENGELEN (ENGERLIN) en Maria Elizabeth POOLE (POLE).
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrik Franciscus ELDERHORST (VII.8), geboren op 31-07-1825 om 23:00 uur te Rotterdam .
2. Hendrik ELDERHORST (zie VII.9).
3. Elizabeth Catharina ELDERHORST (VII.12), geboren op 21-09-1829 te Rotterdam .
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-10-1861 te Rotterdam met Wilhelmus Arnoldus NOOTEN (VII.11), geboren ca. 1834 te Rotterdam , zoon van Wilhelmus NOOTEN en Adriana Margaretha HOOFD.
4. Johannes Wilhelmus ELDERHORST (ELDER) (zie VII.13).
5. Johanna Petronella Antonia ELDERHORST (VII.15), geboren ca. 1836 te Rotterdam , overleden op 07-02-1837 te Rotterdam .
6. (zoon) Petrus Johannes? ELDERHORST (VII.16), geboren op 05-02-1839 te Rotterdam .

VII.9 Hendrik ELDERHORST, Hij was banketbakker en fabrikant. Geboren op 07-08-1827 te Rotterdam .
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22-04-1857 te Rotterdam met Maria Wilhelmina de KLERK (VII.10), geboren ca. 1832 te Rotterdam , dochter van Johan Ernst de KLERK en Maartje Jacoba BARTELS.
Uit dit huwelijk:
1. Jeanne Ernestine ELDERHORST (VIII.12), geboren ca. 1859.
Gehuwd op 29-06-1882 te Rotterdam met Mathieu Pierre Louis Alphonse WIJK (VIII.11), geboren ca. 1856.

VII.13 Johannes Wilhelmus ELDERHORST (ELDER), Hij was koekebakker. Geboren op 02-03-1832 te Rotterdam , overleden op 19-12-1876 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-05-1857 te Rotterdam met Catharina Johanna SCHEKERMANS, 26 jaar oud (VII.14), Zij was waschvrouw. Geboren op 26-04-1831 te Rotterdam , overleden op 25-10-1907 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd, dochter van Godefridus SCHEKERMANS (SCHEEKERMANS, SCHIKKERMANS), Hij was schoenmaker., en Coletta Regina (Rosina) van BOVEN.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Franciscus ELDERHORST (zie VIII.13).
2. Maria Coleta ELDERHORST (ELDENHORST) (VIII.16), geboren op 27-07-1860 te Rotterdam .
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 17-05-1899 te Rotterdam met Willem Hendrik JANSSEN (VIII.15), geboren ca. 1859 te Utrecht (U), zoon van Willem JANSSEN en Johanna Maria CALBOO.
3. Catharina Maria ELDERHORST (VIII.18), geboren op 09-12-1862 te Rotterdam .
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-04-1889 te Rotterdam met Hendrik VREEZEN, 25 jaar oud (VIII.17), geboren op 04-01-1864 te Rotterdam , zoon van Hendrik VREEZEN en Maria Theodora van der VEER.
4. Johanna Wilhelmina ELDERHORST (VIII.20), geboren op 27-03-1865 te Rotterdam .
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-02-1888 te Rotterdam met Henricus Johannes WESSELS, 33 jaar oud (VIII.19), In 1881 en 1887 was hij vleeschhouwer. Geboren op 17-04-1854 te Rotterdam , overleden ca. 1927 te Rotterdam , zoon van Everardus WESSELS, Hij was mr. huis- en rijtuigschilder., en Adriana Maria WOLFFERS.
5. Eduardus Jacobus ELDERHORST (VIII.21), geboren op 06-10-1867 te Rotterdam .
6. Franciscus Jacobus ELDERHORST (ELDER) (zie VIII.22).
7. Godefridus Wilhelmus ELDERHORST (zie VIII.25).

VIII.13 Johannes Franciscus ELDERHORST, geboren op 24-03-1858 te Rotterdam .
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-04-1880 te Rotterdam met Dina Antonia Elizabeth van RUGGE, 23 jaar oud (VIII.14), geboren op 05-02-1857 te Rotterdam , dochter van Antonius Daniel van RUGGE (RUGGEN) en Barbara Maria Christina DUNJES.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus ELDERHORST (IX.9), geboren op 13-04-1878 te Rotterdam .
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 10-05-1911 te Rotterdam met Catharina Sophia DAMMANN (IX.10), geboren ca. 1889 te Kralingen, Rotterdam , dochter van Joan Theodor DAMMANN en Johanna Maria FABER.
2. Antonius Daniel Johannes ELDERHORST (IX.11), geboren op 17-08-1880 te Rotterdam .
3. Catharina Johanna ELDERHORST (IX.13), geboren op 22-01-1882 te Rotterdam .
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-08-1912 te Renswoude (U) met Johannes van KESSEL (IX.12), geboren ca. 1866 te Renswoude (U), zoon van Willem van KESSEL en Hendrica GREEFHORST.
4. Christiaan Justus Antonius ELDERHORST (IX.14), geboren op 22-09-1883 te Rotterdam .
5. Maria Coletha ELDERHORST (IX.15), geboren op 15-02-1885 te Rotterdam .
6. Christiaan Justus Antonius ELDERHORST (IX.16), geboren op 15-02-1886 te Rotterdam .
7. Franciscus Jacobus ELDERHORST (IX.17), geboren op 22-03-1887 te Rotterdam .
8. Barbara Maria Christina ELDERHORST (IX.18), geboren op 29-05-1889 te Rotterdam .

VIII.22 Franciscus Jacobus ELDERHORST (ELDER), geboren op 17-04-1870 te Rotterdam .
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-03-1895 te Rotterdam met Jacoba Johanna Maria Louisa van RIJSWIJK, 22 jaar oud (VIII.23), geboren op 18-08-1872 te Rotterdam , dochter van Theodorus Gerardus van RIJSWIJK en Jacoba Maria WATERREUS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 04-05-1910 te Rotterdam met Adriana SCHIMMER (VIII.24), geboren ca. 1870 te Rotterdam , dochter van Johannis SCHIMMER en Kaatje van STAVEREN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus ELDERHORST (IX.19), geboren op 18-07-1895 te Rotterdam .
2. Theodorus Gerardus ELDERHORST (IX.20), geboren op 17-02-1897 te Rotterdam .
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-05-1918 te Rotterdam met Adriana Johanna WESTENDORF (IX.21), geboren ca. 1898 te Rotterdam , dochter van Johan Adam WESTENDORF en Alida Catharina DOPHEIDE.
3. Johannes Wilhelmus ELDERHORST (IX.22), geboren op 26-05-1897 te Rotterdam .
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1922 te Rotterdam met Catharina Johanna MARGES, 26 jaar oud (IX.23), geboren op 08-03-1896 te Rotterdam , dochter van Pieter MARGES en Heiltje van TRIET.
4. Catharina Johanna ELDERHORST (IX.25), geboren ca. 1899 te Rotterdam .
Gehuwd op 22-06-1921 te Rotterdam met Dirk Theodorus Antonius GIJZEN, 25 jaar oud (IX.24), geboren op 31-08-1895 te Rotterdam , zoon van Nicolaas GIJZEN en Johanna Pietronella HOOGENBOOM.
5. Jacoba Maria ELDERHORST (IX.27), geboren ca. 1901 te Rotterdam .
Gehuwd op 22-12-1920 te Rotterdam met Jacobus de JONG (IX.26), geboren ca. 1897 te Alblasserdam , zoon van Pieter de JONG en Jannigje ERKELENS.
6. Franciscus Jacobus ELDERHORST (IX.28), geboren ca. 1901 te Rotterdam .
Gehuwd op 22-07-1925 te Rotterdam met Pietertje VERSNEL (IX.29), geboren ca. 1901 te Rotterdam , dochter van Arie VERSNEL en Maretje MASEREEUW.

VIII.25 Godefridus Wilhelmus ELDERHORST, geboren op 05-02-1873 te Rotterdam .
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-08-1896 te Rotterdam met Wilhelmina VREDENBREGT (VIII.26), geboren ca. 1877 te Rotterdam , dochter van Jacobus VREDENBREGT en Neeltje de VOS.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 17-12-1925 te Rotterdam met Adriana van der BIL (VIII.27), geboren ca. 1873 te Rotterdam , dochter van Simon Jacob van der BIL en Adriana van BUEREN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Johannes Wilhelmus ELDERHORST (IX.30), geboren op 24-05-1897 te Rotterdam .

VI.22 Josephus ELDERHORST (ELDERHORIT, ELDEHORST), modelmaker, geboren op 19-04-1821 om 06:00 uur te Rotterdam in de Leeuwestraat E604, overleden op 14-05-1868 om 07.00 uur te Den Haag op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-04-1847 te Rotterdam (getuige(n): Franciscus Jacobus (47 jaar, slijter te Rotterdam, zijn broer), Johannes Strijbos (49 jaar, winkelier, zwager), Johannes Trots (55 jaar, kuiper te Rotterdam, zwager) en Johannes Bernardus Kerkhoff (38 jaar, machinist te Rotterdam, zwager)) met Johanna OPHEIJKENS (OPHEYKENS, OPHIJKENS), 19 jaar oud (VI.23), Zij was naaister en waschvrouw. Geboren op 09-08-1827 te Rotterdam , overleden op 26-04-1895 om 22.00 uur te Den Haag op 67-jarige leeftijd, dochter van Jan Frederik OPHEIJKENS (OPHIJKENS), Hij was zeeman., en Maria van STEIJN.
Uit dit huwelijk:
1. Barbara Maria ELDERHORST (VII.18), geboren op 21-02-1848 om 12.00 uur te Den Haag , overleden op 24-08-1924 om 21.00 uur te Den Haag op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-08-1870 te Den Haag met Cornelis Johannes SMITH, 25 jaar oud (VII.17), Hij was kleermaker en in 1874 agent van politie. Geboren op 23-08-1844 te Rijswijk , overleden op 08-07-1907 te Den Haag op 62-jarige leeftijd, zoon van Hendrik SMITH, Hij was kleermaker., en Janna Klazina KOPPIJ.
2. Johannes Fredericus ELDERHORST (VII.19), geboren op 25-12-1849 om 15.00 uur te Den Haag , overleden op 23-02-1879 om 04.30 uur te Den Haag op 29-jarige leeftijd.
3. Albertus ELDERHORST (VII.20), geboren op 21-08-1852 te Rotterdam .
4. Leendert ELDEHORST (VII.21), geboren op 12-10-1855 te Rotterdam .
5. Bernardus Johannes ELDERHORST (VII.22), geboren op 28-12-1857 te Rotterdam .
6. Bernardus ELDERHORST (zie VII.23).
7. Josephus ELDERHORST (zie VII.25).

VII.23 Bernardus ELDERHORST, Hij was vormer. Geboren ca. 1859 te Amsterdam (NH).
Gehuwd op 10-03-1886 te Den Haag (getuige(n): Hermanus Nicolaas Jacobus Leijendekkers (33 jaar, mestselaar), Louis Willem Caron (23 jaar, artillerist, broer van de bruid), Cornelis Johannes Smith (40 jaar, zonder beroep) en Hendrik van den Berg (43 jaar, koopman)) met Annette Maria CARON, 20 jaar oud (VII.24), geboren op 04-11-1865 om 18.00 uur te Den Haag , dochter van Jean Leonardus Louis CARON en Anna Magdalena VALKEN.
Uit dit huwelijk:
1. Annetta ELDERHORST (VIII.29), geboren ca. 1893 te Amsterdam (NH).
Gehuwd op 01-11-1913 te Naarden (NH) met Arie de GOOIJER (VIII.28), Hij was muziekonderwijzer. Geboren ca. 1890 te Naarden (NH), zoon van Jacob de GOOIJER en Petronella van den DOLDER.

VII.25 Josephus ELDERHORST, Hij was smid. Geboren ca. 1864 te Amsterdam (NH).
Gehuwd op 27-03-1889 te Den Haag (getuige(n): Willem Adrianus Jacobus van Nieuwenburg (38 jaar, bediende), Joseph Brochard (23 jaar, infanterist, broer van de bruid), Jacobus van Rijn (38 jaar, besteller) en Ludovicus Antonius de Groot (33 jaar, bediende)) met Antoinette Anna Magdalena BROCHARD, 24 jaar oud (VII.26), geboren op 19-11-1864 om 05.00 uur te Den Haag , dochter van Joseph Johannes BROCHARD en Johanna Sophia HAHN.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna ELDERHORST (VIII.31), geboren op 31-05-1889 om 06.00 uur te Den Haag .
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-02-1912 te Den Haag (getuige(n): Johannes van der Spek (59 jaar), Gerardus Negrijn (35 jaar) sigarenmakers, Johannes Eering (38 jaar, arbeider) en Wijnand van Zutphen (50 jaar, sigarenmaker)) met Jan Andries van der LINGEN (VIII.30), geboren ca. 1890 te Dordrecht , zoon van Martinus Johannes van der LINGEN en Doriana Wilhelmina van TWIST.
2. Maria Antoinette ELDERHORST (VIII.32), geboren op 25-02-1891 om 04.00 uur te Den Haag .
3. Josephus ELDERHORST (VIII.33), geboren op 28-08-1892 om 21.00 uur te Den Haag .
4. Josephus ELDERHORST (zie VIII.34).
5. Bernardus ELDERHORST (VIII.36), geboren op 21-07-1896 om 07.00 uur te Den Haag .
6. Antoinette Anna Magdalena ELDERHORST (VIII.37), geboren op 25-08-1898 om 18.00 uur te Den Haag .
7. Maria Antoinette ELDERHORST (VIII.38), geboren op 19-08-1900 om 01.00 uur te Den Haag .
8. Cornelia ELDERHORST (VIII.39), geboren op 21-11-1902 om 21.00 uur te Den Haag .
9. Elisabeth ELDERHORST (VIII.40), geboren op 16-01-1905 om 12.00 uur te Den Haag .

VIII.34 Josephus ELDERHORST, Hij was smid. Geboren op 07-07-1894 om 21.00 uur te Den Haag .
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-02-1922 te Den Haag (getuige(n): Franciscus Joseph Wesenaar (53 jaar) en Mattheus Hubertus Smeets (28 jaar) gemeenteboden) met Alida van der VEGT, 25 jaar oud (VIII.35), Zij was verpakster. Geboren op 29-05-1896 om 04.00 uur te Den Haag , dochter van Bernardus van der VEGT en Anna Hendrina Petronella BRUINS.
Uit dit huwelijk:
1. N.N. ELDERHORST (IX.31).

VI.25 Adrianus Jacobus ELDERHORST, geboren op 10-03-1828 te Rotterdam .
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 29-04-1863 te Rotterdam met Anna (Johanna) KRAAMER (KRAMER) (VI.26), geboren ca. 1840 te Rotterdam , dochter van Doe Jacobus KRAAMER en Catharina van TEIJLINGEN.
Uit dit huwelijk:
1. Adrianus Jacobus ELDERHORST (VII.27), Hij was smidsknecht. Geboren op 30-01-1863 te Rotterdam (gezindte: RK).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-02-1887 te Stompwijk met Johanna OUDSHOORN, 22 jaar oud (VII.28), geboren op 16-05-1864 te Stompwijk , dochter van Leendert OUDSHOORN en Maria de HEIJ.
2. Johannes Antonius ELDERHORST (zie VII.29).
3. Gerardus ELDERHORST (VII.31), geboren op 03-04-1868 te Rotterdam .

VII.29 Johannes Antonius ELDERHORST, geboren op 27-08-1865 te Rotterdam .
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1891 te Stompwijk met Anna Maria LELIJVELD (LELIEVELD) (VII.30), geboren ca. 1867 te Stompwijk , dochter van Johannes LELIJVELD en Helena KORTEKAAS.
Uit dit huwelijk:
1. Helena Maria ELDERHORST (VIII.42), geboren op 05-08-1893 te Nootdorp , overleden op 15-10-1983 te Zoeterwoude op 90-jarige leeftijd, begraven te Zoeterwoude op St. Jan.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-06-1917 te Stompwijk met Leonardus van der HOEVEN, 26 jaar oud (VIII.41), geboren op 24-09-1890 te Zoeterwoude , overleden op 15-06-1926 te Stompwijk op 35-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus van der HOEVEN en Petronella SLINGERLAND.
2. Martinus Antonius ELDERHORST (zie VIII.43).
3. Cornelis Johannes Bartholomeus ELDERHORST (VIII.45), geboren op 26-08-1898 te Stompwijk .
4. Antonius Johannes ELDERHORST (VIII.46), geboren op 20-01-1900 te Stompwijk .
5. Cornelia Antonia Johanna ELDERHORST (VIII.47), geboren op 01-09-1901 te Stompwijk .

VIII.43 Martinus Antonius ELDERHORST, geboren op 18-04-1897 te Stompwijk , overleden op 19-07-1970 te London, Ontario, Canada op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-05-1922 te Zoeterwoude met Cornelia Appolonia de GROOT, 23 jaar oud (VIII.44), geboren op 19-06-1898 te Stompwijk , overleden op 02-01-1983 te Woerden op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Adriaan ELDERHORST (zie IX.32).

IX.32 Jan Adriaan ELDERHORST, geboren o

 

 

OTTEN: Genealogie van Hendrikus Otten (ca. 1770) uit Schinveld

Genealogie van Hendrikus Otten (ca. 1770) uit Schinveld

I Hendrikus OTTEN, overleden voor 1844, (Bron: suppletiefolio zoon Hendrik – no. 2762, ARA Den Haag).
Gehuwd met Maria Catherine GORIS, overleden voor 1844, (Bron: suppletiefolio zoon Hendrik – no. 2762, ARA Den Haag).
Uit dit huwelijk:
1. Jean Henri, Hendrik (zie II).

II Jean Henri, Hendrik OTTEN, gepensioneerd militair (1844), geboren 1800 te Schinveld, Limburg. (gezindte: RK), overleden voor 1868. Vertrok op 25 augustus 1827 uit Helvoetsluis naar Indië op het schip “Louisa, Princes der Nederlanden”, zoon van Hendrikus OTTEN (zie I) en Maria Catherine GORIS.
Gehuwd op 24-01-1848 te Overasselt (getuigen: Gerrit Rosmalen (landbouwer, 82 jaar, wonende Nederasselt), Laurens Arts (tapper, 50 jaar, wonend Overasselt), Antonius Willems (kleermaker, 51 jaar, wonend Overasselt), Willem de Heuvel (smidsknecht, 25 jaar, wonend Overasselt)). Bij dit huwelijk wordt hun zoon Antonius (geb. 10.8.1843 te Overasselt) gewettigd). Alleen de getuigen tekenen. Echtgenote is Helena, Magdalena SPANJAARD, 39 jaar oud, arbeidster (1844), groentevrouw, geboren te Overasselt. Er worden verschillende geboortedata vermeld, o.a.: 20-6-1809 (BR Nijmegen); 1806 (BR Nijmegen). Gedoopt op 30-06-1808 te Overasselt, overleden op 17-01-1879 te Nijmegen op 70-jarige leeftijd. Zij woont (1868) te Nijmegen. Dochter van Hendrik SPANJAARD, landbouwer (1837); arbeider (1844) en Henrica ROUWKUS, landbouwer (1837); arbeidster (1844).
Uit dit huwelijk:
1. Antonius (Ferdinand) (zie IIIa).
2. Hendrikus (zie IIIb).

IIIa Antonius (Ferdinand) OTTEN, zeeman (“stooker op eene stoomboot”), geboren op 10-08-1843 te Overasselt (Ge), gedoopt (RK) op 10-08-1843 te Overasselt (getuigen: Ludovicus Otten en Maria Snijders), overleden op 23-05-1882 te Rotterdam (ZH) op 38-jarige leeftijd. Hij vertrok 11-09-1871 met zijn vrouw Johanna Wolters en zijn dochters Helena en Maria Theodora Josepha (??? laatste nakijken in BR!) naar Rotterdam. Daar kregen zij nog twee kinderen: Antonius Ferdinand en Johanna Hendrika Maria. Het hele gezin keerde terug naar het oude adres in Nijmegen op 01-08-1877 en verhuisde in 1879 (uitgeschreven BR Nijmegen: 03-02-1880), na het overlijden van Helena Otten-Spanjaard, weer naar Rotterdam. Zoon van Jean Henri, Hendrik OTTEN (zie II) en Helena, Magdalena SPANJAARD, arbeidster (1844), groentevrouw.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-08-1868 te Nijmegen (Ge) met Johanna WOLTERS, 29 jaar oud, winkelierster, geboren op 28-02-1839 te Nijmegen (Ge), overleden op 10-06-1904 te Rotterdam (ZH) op 65-jarige leeftijd, (Schiekade), dochter van N.N. en Maria (Sibilla) WOLTERS.
Uit dit huwelijk:
1. Helena, geboren op 29-11-1862 te Nijmegen.
2. Maria Theodora Josepha, geboren op 19-03-1870 te Nijmegen, overleden op 14-10-1873 om 20:00 uur te Rotterdam op 3-jarige leeftijd.
3. Gijsberta Hendrika Antonia, geboren ca. 1873 te Rotterdam, overleden op 03-01-1875 te Rotterdam.
4. Antonius Ferdinand (zie IV).
5. Johanna Hendrika Maria, geboren op 26-11-1876 om 01:00 uur te Rotterdam.

IIIb Hendrikus OTTEN, winkelier, geboren op 11-05-1850 te Nijmegen (gezindte: RK), zoon van Jean Henri, Hendrik OTTEN (zie II) en Helena, Magdalena SPANJAARD, arbeidster (1844), groentevrouw.
Gehuwd (1) voor 1889 met Johanna van NIJFF (?), overleden voor 1889.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 12-09-1889 te Rotterdam (getuigen: Cornelis David Mulder (39 jr., kantoorbediende) en Hendrik Cornelis Mulder (37 jr., ornementist), beiden broeders; Hendrik Versnel (67 jr., zonder beroep), oom, en Hendrik Gerardus Versnel (39 jr., kantoorbediende), neef der bruid; allen wonende te Rotterdam.) met Maria Theodora Petronella MULDER, geboren ca. 1855 te Rotterdam, dochter van David Cornelis MULDER, schoenmaker en Maria Theodora Petronella ESPITALLIER.
Uit het tweede huwelijk:
1. Hendrik David, geboren op 31-08-1892 te Rotterdam. Gegevens uit tafel; datum niet exact want is aangiftedatum. Acte erbij zoeken!
2. Maria Antonia Hilaria, geboren op 14-01-1898 te Rotterdam. Gegevens uit tafel; datum niet exact want is aangiftedatum. Acte erbij zoeken!

<align=center>
Antonius Ferdinand OTTEN en Cornelia VAN ES, en hun drie kinderen: Marie (links), Ferry and Annie. Annie (1898-1971) was Johns grootmoeder. Rotterdam, ca.1903

IV Antonius Ferdinand OTTEN, expeditieknecht daarvoor likeurstokersknecht; lid van de vrijwillige brandweer, geboren op 30-12-1874 te Rotterdam (ZH), (Baan)
(namiddag 8 ure. Acte no. 5351), overleden circa 1963 te Rotterdam (ZH), zoon van Antonius (Ferdinand) OTTEN (zie IIIa) en Johanna WOLTERS, winkelierster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1898 te Rotterdam (ZH) met Cornelia van ES, 19 jaar oud, geboren op 10-11-1878 te Rotterdam (ZH), (Schiedamschedijk)
(voormiddag 5 ure. Acte no. 4947) (gezindte: NH), overleden circa 1959 te Rotterdam (ZH), dochter van Hendrik Pieter van ES, smitsknecht, koopman, los werkman; ketelmaker (?) en Maria Willemina ZOUTEWELLE, dienstbode.
A.F. Otten, 1954
<align=center>

Ferdinand Otten was jarenlang voorzitter van de vrijwillige brandweer te Rotterdam (Brandweer-Vereeniging “Jan van der Heiden”). Zie hier fraaie afbeeldingen van diploma’s en onderscheidingen.

Video: 10 mei 1923 – huldeblijk Jan van der Heiden te Rotterdam (zonder geluid)
Optocht brandweercorps van Grote Kerkplein, stadhuis aan Kaasmarkt, toespraak A.F. Otten, publieke belangstelling bij Laurenskerk.

Uit dit huwelijk:
1. Johanna Geertruida Hendrika (Annie), geboren op 14-07-1898 om 10:00 uur te Rotterdam (ZH), overleden op 31-05-1971 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd, (2e Pinksterdag), begraven op 03-06-1971 te Hofwijk, Rotterdam Overschie.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-09-1922 te Rotterdam (ZH), (acte no. 3862) met Godefridus WESSELS, 27 jaar oud, typograaf, geboren op 23-04-1895 te Rotterdam (ZH), overleden op 12-02-1960 te Rotterdam (ZH) op 64-jarige leeftijd, (Vlaggemanstraat 37a), begraven op 16-02-1960 te Rotterdam (ZH), (R.K. Begraafplaats Crooswijkseweg te 10.15 uur, voorafgegaan door gezongen H. Mis van Requiem in de H. Familiekerk, Voorburgstraat te 9 uur), zoon van Henricus Johannes WESSELS, vleeschhouwer en Johanna Wilhelmina ELDERHORST.
2. Maria Willemina (Marie), geboren op 22-12-1900 te Rotterdam, overleden op 13-06-1930 te Rotterdam op 29-jarige leeftijd. Datum is van inschrijving in BS. Bron: 10-jarige tafel. Acte nog niet ter inzage (te recent); gegevens dus onder voorbehoud.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-10-1926 te Rotterdam. Gebeurtenis te recent; acte nog niet in te zien in gemeente-archief Rotterdam. Echtgenoot is Antonius (Toon) ORTH, tandarts.
3. Ferdinand Antonius (Fer), geboren op 29-07-1903 te Rotterdam. Datum is van inschrijving in BS. Bron: 10-jarige tafel, acte nog niet ter inzage (te recent), gegevens dus onder voorbehoud. Overleden op 26-02-1929 te Rotterdam op 25-jarige leeftijd. Datum van inschrijving in BS. Bron: 10-jarige tafel. Acte nog niet ter inzage (te recent); gegevens dus onder voorbehoud.

 

 

DE GROEN: Genealogie van Jacobus de Groen uit Gouda

Genealogie van Jacobus de Groen uit Gouda

I Jacobus de GROEN, overleden voor 1846.
Gehuwd met N.N. Overleden voor 1846.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus (zie II).

II Franciscus de GROEN, tuinman, geboren 1770 te Gouda (ZH), overleden op 26-11-1846 om 19:00 uur te Schiedam (ZH). Hij woonde in 1813 te Gouda; vanaf 12 oktober 1842 bij zijn dochter Anna Maria en zijn schoonzoon Johannes Litzenburg te Schiedam, Kreupelstraat 85. Zoon van Jacobus de GROEN (zie I) en N.N.
Gehuwd met Neeltje van ES, winkelierster, overleden voor 1847 te Gouda (ZH). Zij woonde in 1813 te Gouda.
Uit dit huwelijk:
1. Jacobus (zie III).
2. Gerarda, geboren 1798 te Gouda, (R.K.).
Gehuwd met Cornelis WUISTER, barbier, geboren 1795 te Schiedam, (gereformeerd).
3. Anna Maria, geboren 1805 te Gouda (gezindte: RK).
Gehuwd met Johannes (Jan) LITZENBURG, loodgieter, geboren 1802 te Schiedam. Zij wonen (1842) te Schiedam, Kreupelstraat 85(?).

III Jacobus de GROEN, pijpmakersknecht later tuinier, geboren circa 1793 te Gouda (ZH), overleden op 07-01-1852 te Rotterdam (ZH), (thuis: Leeúwelaan 5-209. Aangegeven door zijn zoon Cornelis en Albertus Goedhart, schoenmaker, 30 jr., huisgenoot van Jacobus), zoon van Franciscus de GROEN (zie II) en Neeltje van ES, winkelierster.
Gehuwd op 29-09-1813 te Gouda (ZH) (getuigen: Jan Biezenaar (72 jr., tuinman, in de Doevesteeg, oom van de bruidegom); Arie Biezenaar (40 jr., baandersbaas, op de Wagterstraat, neef van de bruidegom); Franciscus Beezem (57 jr., spekslager) en Leendert de Graaf (32 jr., pijpmakersbaas) (beide laatsten ooms van de bruid)) met Johanna BEESEM, BEZEM, pijpmaakster, geboren circa 1791 te Gouda (ZH), overleden op 05-08-1848 te Rotterdam (ZH), (thuis: Rozand 5-426. Aangegeven door haar man Jacobus), dochter van Joannes BEESEM, arbeider, en Joanna NABBE(N).
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Johannes (zie IVa).
2. Cornelis (zie IVb).
3. Jacobus, geboren op 01-04-1826 te Gouda.

IVa Franciscus Johannes de GROEN, broodbakker, geboren op 12-11-1821 te Gouda, zoon van Jacobus de GROEN (zie III) en Johanna BEESEM, BEZEM, pijpmaakster.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd te Rotterdam (getuigen: Cornelis van der Benning (50 jr., schoenmaker), Christiaan Habbe (28 jr., bediende); Johannes Freche (23 jr., broodbakker) en Petrus van Gool (64 jr., wagenmaker); allen wonende te Rotterdam.) met Anna Elisabeth MEYERS, 23 jaar oud, geboren op 01-11-1827 te Maastricht.
Uit dit huwelijk:
1. Antonius Jacobus (zie Va).

IVb Cornelis de GROEN, broodbakker, geboren op 31-03-1826 te Gouda (ZH), overleden op 28-07-1882 te Rotterdam (ZH) op 56-jarige leeftijd, (Eleonorastraat). Hij woonde Karnemelkshaven 13, 1030 (Gouda). Heeft in zijn jonge jeugd enkele maanden (okt. 1828 – dec. 1828) bij zijn tante Gerarda de Groen X Cornelis Wuister in Schiedam ingewoond, volgens BR Schiedam. Zoon van Jacobus de GROEN (zie III) en Johanna BEESEM, BEZEM, pijpmaakster.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 21-05-1851 te Rotterdam (ZH) met Johanna Catharina de KANTER, 21 jaar oud, naaister, geboren op 30-06-1829 te Tilburg (NB), overleden op 29-04-1863 te Rotterdam (ZH) op 33-jarige leeftijd, (Rotte 13, 1030)
(“oud 32 jaar en 9 maanden”-?), dochter van Nicolaas de KANTER en Antonia Maria JANSEN, JANSSENS.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 11-04-1866 te Rotterdam met Elizabeth DREES, geboren ca. 1830 te Rotterdam, overleden op 15-02-1915 om 02:00 uur te Rotterdam. Overleden Van der Schellingstraat 11b, dochter van Petrus Caspar DREES en Heintje HOOGENVEEN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacobus Cornelis (zie Vb).
2. Nicolaas (Klaas) (zie Vc).
3. Bertus.

Va Antonius Jacobus de GROEN, incasseerder, geboren op 07-03-1862 om 02:00 uur te Rotterdam, zoon van Franciscus Johannes de GROEN (zie IVa) en Anna Elisabeth MEYERS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd met Amalia HOFMAN, 19 jaar oud, geboren op 11-03-1874 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Franciscus Johannes, kommies, geboren op 05-05-1899 te Rotterdam.
2. Martinus Laurentius, tuinier, geboren op 30-01-1901 te Rotterdam.
3. Gerardus Antonius, geboren op 25-11-1902 te Rotterdam.
4. Amalia, geboren op 29-04-1904 te Rotterdam.
5. Anna Elisabeth, geboren op 25-09-1905 te Rotterdam.
6. Philippus Johannes, geboren op 12-01-1907 te Rotterdam.
7. Antonius Jacobus, geboren op 26-12-1907 te Rotterdam.
8. Alphonsus Maria, landarbeider, geboren op 03-09-1909 te Rotterdam.
Gehuwd. Zij kregen drie dochters en een zoon. De afmilie vertrok in 1958 naar Australië met Geertruida Wilhelmina DITEWIG, geboren op 10-01-1915 te Vlaardingen, dochter van DITEWIG en KALKMAN.
9. Gerardus Lambertus, geboren op 10-11-1911 te Rotterdam.
10. Philipina Johanna, geboren op 03-03-1913 te Rotterdam.

Vb Jacobus Cornelis de GROEN, sjouwer, expediteursknecht, geboren circa 1851 om 13:00 uur te Rotterdam (ZH), overleden na 1913, zoon van Cornelis de GROEN (zie IVb) en Johanna Catharina de KANTER, naaister.
Gehuwd op 11-05-1881 te Rotterdam met Johanna DINKELOO, 24 jaar oud, dienstbode, geboren op 19-01-1857 te Arnhem (Ge), overleden na 1913, dochter van Frenneke DINKELOO, waschvrouw, Arnhem.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Elizabeth (Jo), geboren 02-1882 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
Gehuwd te Rotterdam met Gijsbertus (Bertus) KLAARENBEEK, 22 jaar oud, metselaarsknecht, geboren op 23-07-1884 te Delft, zoon van Jacobus KLAARENBEEK, metselaarsknecht, metselaar, en Mathilda van den BOGAERT.
2. Femia (Feem), geboren op 11-09-1883 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
Gehuwd met George van ALPHEN.
3. Cornelis Nicolaas, geboren op 18-04-1885 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
4. Elisabeth Theadora, geboren op 12-06-1886 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd te Rotterdam met Johannes van den MEIRACKER, timmerman, geboren ca. 1889 te Rotterdam, zoon van Johannes van den MEIRACKER, timmerman, metselaar, en Pieternella Catharina VOSBERGEN.
5. Nicolaas, geboren op 22-11-1887 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
6. Cornelis, geboren op 15-02-1889 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD), overleden voor 1898.
7. Maria Magdalena (Lenie), geboren op 01-07-1890 om 17:00 uur te Rotterdam (ZH), … Tweede Schielaan. Aangifte: 04-07-1890 door Gertrud Raaff (46 jaar, verloskundige), vrouw van Peter Demarteau. Getuigen: ? (24 jaar, ambtenaar) en Arie van Herwaarden (27 jaar, ambtenaar). (gezindte: RK), overleden op 12-03-1965 te Rotterdam (ZH) op 74-jarige leeftijd. Maria Magdalena de Groen is na een langdurig lijden overleden, na eerst te zijn voorzien van de H.H. Sacramenten der Zieken. Bron: overlijdensadvertentie.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-07-1913 te Rotterdam (ZH), gehuwd voor de kerk te Rotterdam (ZH) (RK) met Theodorus Johannes (Dorus) RIPER, 26 jaar oud, expeditieknecht, geboren op 28-09-1886 om 20:00 uur te Rotterdam (ZH) (gezindte: RK), overleden op 13-07-1974 te Rotterdam (ZH) op 87-jarige leeftijd, zoon van Johann Hendrik RIPER, timmerman, en Dina Dorothea SONDERS.

V.l.n.r.: Dorus RIPER, Johanna DINKELOO en (haar dochter) Lenie DE GROEN

8. Lambertus Antonius, geboren op 20-04-1892 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD), overleden op 22-03-1954 te Rotterdam op 61-jarige leeftijd. Na een langdurig, smartelijk ziekbed, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten der Stervenden. Begraven op 26-03-1954 te Rotterdam, R.K. Kerkhof.
Gehuwd op 23-07-1884 te Rotterdam met Johanna Elizabeth (Jaantje) SMIT, geboren ca. 1852, overleden na 1954. Tante Leny schrijft in haar fotobeschrijving (1997) dat Bertus de oudste broer van haar moeder is. Mocht het toch de op een na jongste zijn, overeenkomstig mijn informatie, dan moet A.C. Franck “tante Jaantje” zijn (van Adriana). Dochter van Evert SMIT, timmerman, en Martina van SMAALEN, winkelierster.
9. Cornelis (foto), geboren op 15-02-1898 te Rotterdam (ZH), (bron: IGI KJCHLD).
Gehuwd met Josepha Maria van der PUTTEN (foto), geboren op 08-12-1896 te Rotterdam (gezindte: RK), overleden op 17-01-1946 te Rotterdam op 49-jarige leeftijd. Na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden. Begraven op 21-01-1946 te Rotterdam, R.K. Kerkhof. Lid van de aartsbroederschap van de H. Familie.
<align=center>

Cornelis (Cor) de GROEN ca. 1938 – Josepha Maria van der PUTTEN

Vc Nicolaas (Klaas) de GROEN, geboren ca. 1854, zoon van Cornelis de GROEN (zie IVb) en Johanna Catharina de KANTER, naaister.
Gehuwd met Maria Magdalena KERVERS, geboren ca. 1847.
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Catharina Elizabeth, geboren ca. 1883 te Rotterdam.
Gehuwd te Rotterdam (getuigen: Johannes Adrianus van den Meiracker (25 jr., timmerman, zijn broer), Jacobus Cornelis van den Meiracker (24 jr., metselaar, zijn broer), Henricus Adrianus de Groen (30 jr., kantoorbediende, haar broer) en Carolus Franciscus de Groen (27 jr., monteur, haar broer); allen wonende te Rotterdam) met Theodorus Jacobus (Dorus) van den MEIRACKER, 27 jaar oud, metselaarsknecht, metselaar, geboren op 02-10-1883 te Kralingen. Krantenadvertentie vermeldt beëindiging faillissement Th.J.an den Meiracker, metselaar, op 21-9-1925. Zoon van Theodorus van den MEIRACKER, metselaar, en Fenneke (Feem) DINKELOO, dienstbode.
2. Mien.
Gehuwd met Han PETERS, kleermaker.
3. Charles.
Gehuwd met Luus N.N.

 

 

BUDERMAN: Genealogie Jan Buderman (ca. 1700) van Seventer

I Jan BUDERMAN, begraven op 12-07-1748 te Rotterdam. Bij zijn overlijden had hij 1 minderjarig en 5 meerderjarige kinderen.
Gehuwd met Katarina TRIP, overleden na 1748.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrick (zie II).II Hendrick BUDERMAN, schoenmaker, overleden op 10-10-1802 te Rotterdam (ZH), (overleden: Korte Hoogstraat), begraven op 13-10-1802 te Rotterdam (ZH). Hij trouwde als “jm. van Seventer” en had bij overlijden 4 meerderjarige kinderen.

Uit Poorterboek Rotterdam: “Den 16e Meij 1798 / Hendrick Buderman (/ Heeft een Burgeres)/ geboren te Seventer / is poorter geed. (…)”, zoon van Jan BUDERMAN (zie I) en Katarina TRIP.
Ondertrouwd op 11-12-1738 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 28-12-1738 te Rotterdam (ZH) met Joanna LANGENBERGH, 24 jaar oud, gedoopt op 23-09-1714 te Rotterdam (ZH), (waarschijnlijk)
(getuigen: Joannes van Oostenbrugge, Joanna Langenberg), overleden op 16-01-1805 te Rotterdam (ZH) op 90-jarige leeftijd, (overleden: Korte Hoogstraat in Bellevue), begraven op 19-01-1805 te Rotterdam (ZH). Zij trouwde als “jd. wonende Rotterdam”. Dochter van Joannes LANGENBERG en Joanna WIJNGERTS.
Uit dit huwelijk:
1. Joannes, gedoopt (RK) op 15-08-1739 te Rotterdam (ZH), (getuige: Catharina Trip), overleden voor 1751.
2. Joanna Elizabeth, particuliere, geboren op 03-04-1741 te Rotterdam. Geboortedatum afgeleid uit tekst overlijdensacte, gedoopt (RK) op 03-04-1741 te Rotterdam (getuige(n): Nicolaas Buderman, Elisabeth Abbingh), overleden op 11-08-1829 om 07:00 uur te Rotterdam op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joseph BRUGON, overleden voor 1829.
3. Catharina, gedoopt (RK) op 06-07-1747 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Catharina en Bernardus Buderman).
4. Johannes (zie III).
5. Maria, gedoopt (RK) op 28-10-1753 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Bernardus Buderman, Maria Hommels), overleden op 03-02-1832 om 09:30 uur te Rotterdam op 78-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-09-1777 te Rotterdam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-09-1777 te Rotterdam. Pro Deo. Zij was jd. van Rotterdam; hij jm. van Vianen. Echtgenoot is Pieter KADERUS.

<align=center>
Gezicht op de achterkant van de Sint-Laurenskerk met in de voorgrond op de Binnenrotte het Amsterdamse veer, de vertrekplaats van de trekschuitdienst op Amsterdam (tekening van Cornelis Pronk, 1753 – Gemeente-Archief te Rotterdam)

III Johannes BUDERMAN, beurtschipper, particulier schipper, senior schipper in het Amsterdamsche binnenveer (zie plaatje hierboven), gedoopt (RK) op 04-04-1751 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Claas en Elizabeth Buderman), overleden op 14-12-1826 om 01:00 uur te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, zoon van Hendrick BUDERMAN (zie II) en Joanna LANGENBERGH.

(Zie ook het fragment uit het Rotterdamsch Jaarboekje 1953 over de patriotten in Rotterdam ca. 1780, waarin deze Johannes Buderman, nu als waard in de Bonte Hont genoemd is.)

Ondertrouwd (1) op 06-04-1776 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-04-1776 te Rotterdam (ZH), (pro deo) met Maria De PE (DEPÉ, DEPPE), overleden te Rotterdam (ZH), (overleden: “Molesteeg in Bontehond”), begraven op 06-01-1784 te Rotterdam (ZH).
Ondertrouwd (2) op 02-04-1784 te Rotterdam, gehuwd op 33-jarige leeftijd op 18-04-1784 te Rotterdam. Pro Deo. Zij was jongedochter van Rotterdam. Echtgenote is Joanna van DEENEN, geboren ca. 1750, overleden voor 1825 te Rotterdam.
Uit het eerste huwelijk:

1. Henricus Joannes, gedoopt (RK) op 21-04-1777 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Hendrik Buderman, Joanna Langenbergh).
2. Joanna Maria, gedoopt (RK) op 12-07-1778 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Matthijs Depé, Maria Been).
3. Adriana, gedoopt (RK) op 13-11-1779 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Christoffel Boekman, Adriana Langenbergh).
4.
Jo(h)anna (zie portret),
geboren te Rotterdam, gedoopt (RK) op 15-01-1782 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Joannes Depé, Joanna Buderman), overleden op 16-11-1858 om 17:00 uur te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Er is van Johanna op achttienjarige leeftijd een olieverfportret gemaakt en in de familie bewaard gebleven.

Ondertrouwd op 17-04-1802 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02-05-1802 te Rotterdam (ZH) met Everardus WESSELS, 24 jaar oud, meester wagenmaker, gedoopt (RK) op 09-11-1777 te Rotterdam (getuige(n): Mathijs Buijs, Dijna Hekelaar), overleden op 10-07-1846 te Rotterdam (ZH) op 68-jarige leeftijd, zoon van Michiel, Maghiel WESSELS, meester wagemaker, en Maria BUIJS. Zij wonen (1826): Karrensteeg G 167.

Waar stond dat huis aan de Karrensteeg?

Uit het tweede huwelijk:
5. Hendrijna, gedoopt (RK) op 09-04-1785 te Rotterdam (getuige(n): Hendrik Buderman, Joanna Langenberg).
6. Joannes (zie IVa).
7. Piter Christianus (zie IVb).

IVa Joannes BUDERMAN, mr. horlogemaker, later tapper, koffiehuishouder, gedoopt (RK) op 19-02-1787 te Rotterdam (getuige(n): Theodorus van Deenen, Joanna Buderman), overleden op 20-07-1842 om 04:00 uur te Rotterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van Johannes BUDERMAN (zie III) en Joanna van DEENEN.
Ondertrouwd op 08-09-1809 te Rotterdam, “Op attestatie van ’s Bosch”, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-09-1809 te Rotterdam, “Op attestatie aen ’s Bosch” met Johanna van BEUGEN, kasteleinesse, overleden op 14-12-1850 te Rotterdam.
Uit dit huwelijk:
1. Justinus Joannes (zie Va).
2. Maria Johanna, geboren op 02-12-1812 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op 07-05-1814 om 13:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3. Johannes Franciscus, geboren op 22-08-1814 om 21:00 uur te Rotterdam, overleden op 28-04-1817 om 18:00 uur te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
4. Everardus Antonius, geboren op 08-06-1816 om 07:30 uur te Rotterdam.
5. Maria Johanna, geboren op 10-02-1818 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op 31-01-1822 om 04:00 uur te Rotterdam op 3-jarige leeftijd. Rotterdam SM 1822 I-1 (index).
6. Helena Wilhelmina, geboren op 13-12-1819 om 13:00 uur te Rotterdam, overleden op 01-01-1822 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
7. Johanna Cornelia, geboren op 27-11-1821 om 17:00 uur te Rotterdam, overleden op 25-08-1823 om 14:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
8. Maria Johanna, particuliere, geboren op 13-01-1823 om 23:00 uur te Rotterdam, overleden op 04-11-1859 om 05:00 uur te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-11-1844 te Rotterdam (getuige(n): Bartholomeus Kreijns (26 jr., winkelier, zijn neef); Everardus Wessels (67 jr., particulier, haar oom); Paulus de Kort (48 jr., winkelier, haar neef); Bernardus van Beugen (32 jr., goud- en zilverkashouder, haar neef), allen wonende Rotterdam) met Henricus Johannes OVERES, 24 jaar oud, particulier, (1848) winkelier, geboren op 16-06-1820 te Rotterdam, overleden na 1859, zoon van Johannes Ernestus OVERES, winkelier, en Johanna Willemina VEELE.
9. Wilhelmus Leonardus (zie Vb).
10. Antonius Joannes, geboren op 13-06-1825 om 06:00 uur te Rotterdam.
11. Catharina Maria Joanna, geboren op 29-11-1827 te Rotterdam.
12. Antonie Johannes, overleden op 31-03-1826 te Rotterdam.

Johanna van Beugen, weduwe van Joannes Buderman, verkoopt in 1844 de plaats Pax Intrantibus (Bergweg) aan haar jongste zoon Willem (Wilhelmus Leonardus) Buderman

Va Justinus Joannes BUDERMAN, boekhouder, gedoopt (RK) op 14-08-1810 te Rotterdam (getuige(n): Joannes Buderman, Joanna van Deenen), overleden op 28-03-1855 om 06:00 uur te Rotterdam op 44-jarige leeftijd, zoon van Joannes BUDERMAN (zie IVa) en Johanna van BEUGEN.
Gehuwd (1) voor 1833 met Maria Petronella van RIEL, overleden voor 1861.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 14-09-1842 te Rotterdam (getuige(n): Everardus Wessels (66 jr., zonder beroep, zijn oom); Hendrikus van der Aa (39 jr., wijnkooper, haar broer); Antonius Verhagen (45 jr., mr.smid); Hendrik Jan van Nieuwenhoven (32 jr., mr. timmerman), allen wonende Rotterdam) met Maria Catharine van der AA, 30 jaar oud, particuliere, geboren op 15-05-1812 te ‘s-Hertogenbosch, dochter van Theodore van der AA en Catherina OPPERS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Jacoba Martina, geboren op 27-11-1836 om 17:00 uur te Rotterdam, overleden op 03-01-1872 om 07:00 uur te Rotterdam op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-01-1865 te Rotterdam (getuige(n): Karel Johannes Franciscus Conelli (42 jr., zonder beroep, zijn broer), Theodorus Franciscus Stoop (36 jr., koopman, zijn schoonbroeder), beiden wonende Dordrecht; Wilhelmus Leonardus Buderman (40 jr., haar oom), Hendricus Johannes Overes (38 jr., haar behuwd oom), beiden zonder beroep en wonende Rotterdam) met Jan Frans Nicolas CONELLI, tapper, geboren ca. 1821 te Dordrecht, zoon van Carel Antonie CONELLI en Sophie Françoise SMOLDERS.
2. Maria Everdina, geboren op 17-01-1839 om 01:00 uur te Rotterdam, overleden op 23-07-1861 om 07:00 uur te Rotterdam op 22-jarige leeftijd.
3. Helena Joanna, geboren op 01-11-1840 te Rotterdam.

Uit het tweede huwelijk:
4. Joannes Hendricus, geboren op 22-12-1843 om 17:00 uur te Rotterdam, overleden op 19-04-1845 om 22:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
5. Catharina Joanna Francisca, geboren op 17-12-1845 te Rotterdam, (datum van aangifte), overleden op 19-01-1930 om 21:00 uur te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-04-1868 te Rotterdam (getuige(n): Jan Frans Nicolaas Conelli (48 jr., koffijhuishouder, haar schoonbroer); Gerardus Petrus van der Aa (32 jr., kuiper, haar neef), wonende beiden Rotterdam; Theodorus Johannes Mijnandus Gieten (38 jr., ambtenaar, haar aanbehuwd neef), wonende ‘s-Gravenhage, en Christiaan Frederik Roos (44 jr., zonder beroep), wonende Rotterdam) met Pieter Wilhelmus ROEMER, photograaf, geboren ca. 1839, overleden voor 1930, zoon van Joseph ROEMER, graanmeter, en Wilhelmina OLIEROEK.
6. Theodorus Franciscus Josephus (zie VIa).

VIa Theodorus Franciscus Josephus BUDERMAN, instrumentmaker, geboren op 14-07-1848 om 22:00 uur te Rotterdam, overleden op 26-01-1915 te New Rochelle, NY op 66-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1915 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY, zoon van Justinus Joannes BUDERMAN (zie Va) en Maria Catharine van der AA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-03-1876 te Rotterdam (getuige(n): Hendrik Cornelis van der Graaf (58 jr., stadsbode); Pieter Dunk (60 jr.), Pleunis Nicolaas Alexson (57 jr.), beide stadssergeanten; Pieter Schoenmaker (69 jr., bediende); allen wonende Rotterdam) met Maria Magdalena Philippina Angelica MAAS, geboren sep. 1839 te Wesseling, Duitsland, overleden op 14-03-1912 te New Rochelle, NY, begraven op 18-03-1912 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY, dochter van Johann Emmerich MAAS en Anna Catharina RICHARD (REICHART?).
Uit dit huwelijk:
1. Joseph Victor Maria Joseph (zie VII).
2. Hendrikus Theodorus Maria (Henry), geboren op 03-04-1880 om 08:00 uur te Rotterdam, overleden op 16-10-1929 te New Rochelle, NY op 49-jarige leeftijd.
3. Herman Patrick, geboren 1882, overleden op 30-10-1923 te New Rochelle, NY.
4. Theresa, geboren op 04-06-1884 te New Rochelle, NY, overleden op 04-06-1884 te New Rochelle, NY.

VII Joseph Victor Maria BUDERMAN, geboren op 17-01-1877 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op 28-09-1945 te New Rochelle, NY op 68-jarige leeftijd, zoon van Theodorus Franciscus Josephus BUDERMAN (zie VIa) en Maria Magdalena Philippina Angelica MAAS.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-01-1898 te New Rochelle, NY met Sarah DAWES, 21 jaar oud, geboren op 26-10-1876 te Morrisania, NY, overleden op 19-03-1924 te New Rochelle, NY op 47-jarige leeftijd, dochter van Thomas DAWES en Sarah Ann GALLAGHER.
Uit dit huwelijk:
1. Mary, geboren op 24-05-1898 te New Rochelle, NY, overleden op 25-09-1992 te New Rochelle, NY op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-10-1922 te New Rochelle, NY met Thomas LAWRIE, 23 jaar oud, geboren op 16-07-1899 te Scotland, overleden op 12-08-1960 te New Rochelle, NY op 61-jarige leeftijd.
2. Florence, geboren op 08-05-1900 te New Rochelle, NY, overleden op 28-08-1987 te New Rochelle, NY op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd . Echtgenoot is Albert WERNER, geboren op 24-10-1897 te New York, NY, overleden op 01-12-1989 te New Rochelle, NY op 92-jarige leeftijd, zoon van Charles WERNER en Bertha.
3. Edna, geboren op 03-05-1902 te New Rochelle, NY, overleden op 20-05-2002 te New Rochelle, NY op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-12-1923 te New Rochelle, NY met Frank HOOSE, 22 jaar oud, geboren op 17-05-1901, overleden Jul 1987.
4. Margaret, geboren op 28-03-1904 te New Rochelle, NY, overleden op 15-09-1953 te New Rochelle, NY op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd ? Echtgenoot is Ernest HILL.
5. Theodore, geboren op 28-05-1906 te New Rochelle, NY, overleden op 27-01-1990 op 83-jarige leeftijd, begraven te Rose Hill Cemetery, Putnam valley, NY.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 26-06-1942 te Newburgh, NY met Patricia HART.
6. Grace Elizabeth, geboren op 25-05-1908 te New Rochelle, NY, overleden op 24-06-1999 te Somers, NY op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-09-1937 te New Rochelle, NY met Ellsworth Ross EVARTS, 28 jaar oud, geboren op 27-04-1909 te Ulster Park, NY, overleden op 22-03-1991 te New Rochelle, NY op 81-jarige leeftijd, zoon van Maurice EVARTS en Mary E. ELLSWORTH.

Kind uit dit huwelijk:
– Audrey Elizabeth EVARTS, gehuwd met William Stephen LAUNZINGER, zoon van Stephen Edward LAUNZINGER en Agnes Edith HOFMANN.

Kinderen uit dit huwelijk:
1. Dawn Elizabeth LAUNZINGER
2. Kenneth William LAUNZINGER
(die voor de gegevens zorgde van het Amerikaanse deel van de Buderman genealogie)
3. Steven Ross LAUNZINGER
7. Joseph, geboren op 13-07-1910 te New Rochelle, NY, overleden op 13-07-1910 te New Rochelle, NY. Stillborn.
8. Josephine, geboren op 28-09-1911 te New Rochelle, NY, overleden op 29-12-1996 op 85-jarige leeftijd, begraven op 02-01-1997 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY.
Gehuwd 22 Mar ? Echtgenoot is Harry RASMUSSEN, geboren 1905, begraven op 16-05-1953 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY.
9. Helen, geboren op 23-01-1914 te New Rochelle, NY, overleden op 06-03-1992 te Mt. vernon, NY op 78-jarige leeftijd, begraven op 09-03-1992 te Beechwood Cemetery, New Rochelle, NY.
Gehuwd . Echtgenoot is James O’HARA, geboren op 31-03-1908 te Mass. Overleden op 01-05-1986 te New Rochelle, NY op 78-jarige leeftijd, zoon van Patrick O’HARA en Margaret SMYTHE.
10.
Joseph Leo, geboren op 11-03-1917 te New Rochelle, NY, overleden op 09-12-2001 op 84-jarige leeftijd. Begraven op 11-12-2001 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY. Gehuwd. Echtgenote is Frances KHELENBECK, geboren op 10-11-1919, overleden op 28-01-1976 op 56-jarige leeftijd, begraven op 02-02-1976 te Holy Sepulchre, New Rochelle, NY.

Overlijdensbericht:
BUDERMAN, JOSEPH LEO – On December 9, 2001, age 84, of Pennsauken, NJ. Beloved husband of the late Frances (nee Khelenbeck). Born in New Rochelle, NY, moved to Ridgewood, then Hamburg, Mt. Holly and Pennsauken. He worked as a fine cabinet maker and served in the Pacific with the Navy in WWII. Survived by daughter Nancy Brooks of Merchantville, son and daughter-in-law Robert and Claudia of Pennsauken, beloved granddaughter Frances Elizabeth, sister Edna and many nieces and nephews. He is also predeceased by many faithful cat and dog companions, including Dusty, who passed on November 20. Relatives and friends are invited to attend His Graveside Service Tuesday, 1:30 pm at Holy Sepulchre Cemetery, New Rochelle, NY. In lieu of flowers, donations to Samaritan Hospice, 5 Eves Drive, Marlton, NJ, 08053 or Respite Program, 146 Black Horse Pike, Mt. Ephraim, NJ, 08059. (Inglesby & Sons Funeral Home, Pennsauken, NJ, (856)662-1271.

Published: Monday, December 10th, 2001 (TheJournalNews.com)

11. Frank, geboren op 26-10-1919 te New Rochelle, NY, overleden op 08-01-2000 op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd . Echtgenote is Lorraine SCHALL, geboren op 09-07-1925, overleden op 19-07-1978 op 53-jarige leeftijd.

Vb Wilhelmus Leonardus BUDERMAN, hofmeester (1853), kastelein (1844), kantoorbediende (1876), geboren op 21-05-1824 om 01:00 uur te Rotterdam, overleden op 21-04-1882 om 13:00 uur te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, zoon van Joannes BUDERMAN (zie IVa) en Johanna van BEUGEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 17-04-1844 te Rotterdam (getuige(n): Justinus Johannes Buderman (34 jr., boekhouder, zijn broer), Everardus Wessels (66 jr., particulier, zijn oom), Peter Vermeulen (49 jr., mr. timmerman, haar oom), Jan Ary Voorendijk (44 jr., mr. loodgieter, haar oom), wonende allen te Rotterdam.) met Cornelia Paulina DROOG, particuliere, geboren ca. 1823, overleden voor 1916, dochter van Henricus DROOG en Anna VOORENDIJK, particuliere.
Uit dit huwelijk:
1. Johannes Hendrikus, geboren op 06-01-1845 om 03:00 uur te Rotterdam, overleden op 16-11-1845 om 02:00 uur te Rotterdam, 314 dagen oud.
2. Hendrikus Johannes Petrus, geboren op 27-02-1846 om 05:00 uur te Rotterdam, overleden op 27-02-1847 om 13:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
3. Wilhelmus Justinus (zie VIb).
4. Johannes Maximus Julianus (Jan Buderman; zie foto), toneelspeler, geboren op 09-01-1852 om 21:00 uur te Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-04-1872 te Rotterdam (getuige(n): Wilhelmus Justinus Buderman (24 jr., kantoorbediende, zijn broer), Johannes Hermanus Albregt (41 jr., toneeldirecteur, haar oom), Wilhelmus Jacobus van Zuylen (25 jr., toneelspeler, haar schoonbroeder), Carl Julius Sohlke (32 jr., operazanger), wonende allen Rotterdam) met Wilhelmina Johanna Reyniera van DIJK (Mina Buderman-van Dijk; zie foto), toneelspeelster, geboren ca. 1852 te Amsterdam, dochter van Cornelis Theodorus Joannes van DIJK, toneelspeler, en Christina Magdalena Elizabeth ALBREGT.

5. Henri Pierre Francois, geboren op 01-03-1853 om 05:00 uur te Rotterdam, overleden op 02-06-1855 om 10:00 uur te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.
6. Anna Magtilda, geboren op 03-04-1855 om 23:00 uur te Rotterdam, overleden op 18-05-1856 om 13:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.

VIb Wilhelmus Justinus BUDERMAN, kantoorbediende (1879), boekhouder, geboren ca. 1848 te Delfshaven, overleden op 11-01-1909 om 20:00 uur te Rotterdam, zoon van Wilhelmus Leonardus BUDERMAN (zie Vb) en Cornelia Paulina DROOG.
Gehuwd op 01-06-1876 te Rotterdam (getuige(n): Cornelis Wilhelmus Vermeulen (45 jr., boekhouder, zijn neef), Henricus Johannes Claassen (33 jr., kantoorbediende, haar broer), Petrus Antonius Josephus Claassen (29 jr., letterkundige, haar broer), Simon Gerardus Petrus Verheyck (36 jr., handelaar in linnen zakken), wonende Rotterdam) met Helena Wilhelmina Gommerina CLAASSEN, geboren ca. 1849 te Rotterdam, overleden voor 1919, dochter van Isaac Johannes CLAASSEN, grossier in sterke dranken, en Pieternella Wilhelmina Jacoba SCHAANEN.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelia Anna Maria, geboren op 07-04-1877 om 08:00 uur te Rotterdam.
2. Isaac Johannes Petrus Maria, assistent-hofmeester, geboren op 10-04-1879 om 09:00 uur te Rotterdam.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03-10-1906 te Rotterdam (getuige(n): Gustav Maltha (34 jr., adjunctcommies ter Secretarie); Gijsbert Vermeulen (57 jr.), Anthony Eikenhout (49 jr.), Johannes Rosier (36 jr.), stadssergeanten. Allen wonende Rotterdam) met Johanna Susanna LODEWIJK, geboren ca. 1883 te Rotterdam, dochter van Petrus LODEWIJK, bierventer, en Johanna BELLE.
3. Anna Helena Maria Antonia, geboren op 07-04-1881 om 16:00 uur te Rotterdam, overleden op 12-09-1882 om 01:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
4. Petronella Antonia Maria, geboren op 04-02-1883 te Rotterdam.
5. Wilhelmus Antonius Maria, restaurateur, geboren op 09-08-1884 om 12:00 uur te Rotterdam (zie prentje).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 23-04-1919 te Rotterdam met Anna Hendrika Maria ROEMERS, geboren ca. 1883 te Amsterdam, dochter van Henricus Franciscus Maria ROEMERS en Maria Dorothea WALEM.

6.
Joannes Antonius Maria, kantoorbediende, geboren op 25-09-1886 om 14:00 uur te Rotterdam, overleden op 06-12-1916 om 19:00 uur te Rotterdam op 30-jarige leeftijd.
7. Johanna Francina Maria, geboren op 07-03-1888 om 17:00 uur te Rotterdam.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 02-07-1930 te Rotterdam. Gegevens uit 10-j. klapper met Adrianus W. SCHOUTEN.
8. Antonius Joannes Maria, geboren op 28-12-1890 om 23:00 uur te Rotterdam.
9. Maria Martinette Cornelia, geboren op 27-10-1893 om 19:00 uur te Rotterdam.

IVb Piter Christianus BUDERMAN, wijnkopersknecht, (1814) schaftmakersknegt, (1818) slijter, (1822) besteldersknecht, gedoopt (RK) op 25-12-1788 te Rotterdam (getuige(n): Piter Caderus, Maria Buderman), overleden op 03-12-1825 om 20:00 uur te Rotterdam op 36-jarige leeftijd, zoon van Johannes BUDERMAN (zie III) en Joanna van DEENEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1811 te Rotterdam. Zij was jongedochter van Schoonhoven. Zij woonde vóór het huwelijk al te Rotterdam. Echtgenote is Johanna Maria NICOLS, geboren ca. 1789, overleden na 1848 te Rotterdam, (voor 1872 overleden).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna Maria, naaister, geboren op 11-10-1811 te Rotterdam, overleden op 09-01-1848 om 17:00 uur te Rotterdam op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 28-08-1833 te Rotterdam met Godefridus MAARTENS, 27 jaar oud, kleermaker, gedoopt op 13-04-1806 te Rotterdam, overleden na 1848, zoon van Joannes MAARTENS, kleermaker, en Maria BANNING.
2. (levenloos kind), geboren op 30-01-1813 om 16:00 uur te Rotterdam, overleden op 30-01-1813 om 16:00 uur te Rotterdam.
3. Johannes Ignatius, geboren op 02-02-1814 om 05:00 uur te Rotterdam, overleden op 01-03-1818 om 01:00 uur te Rotterdam op 4-jarige leeftijd. Rotterdam SM 1818 IV-2; aangegeven 9-9-1818.
4. Everhardus Gerardus, geboren op 28-03-1816 om 19:00 uur te Rotterdam.
5. Hendrikus Antonius, broodbakker, geboren op 25-11-1817 om 06:30 uur te Rotterdam, overleden op 15-08-1872 om 10:00 uur te Rotterdam op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-12-1841 te Rotterdam met Anna van WEZENBERG, 19 jaar oud, naaister, geboren op 21-06-1822 te Rotterdam, dochter van Stephanus van WEZENBERG en Johanna REYNDERS, mangelster.
6. Maria Wilhelmina, geboren op 23-04-1820 om 03:00 uur te Rotterdam, overleden op 19-11-1822 om 07:00 uur te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

Thanks to Ken Launzinger from Carmel, NY, for providing the information on the USA members of the Buderman family. For more info please contact him via the “contact us” link on our page

 

 

WESSELS: Genealogie Jan Wessels (1666) uit Emmerik

Jan Wessels (1666) uit Emmerik (Emmerich)

I Jan Wessels, schoenmaaker, geboren circa 1666, begraven op 23-04-1732 te Amsterdam (NH), (Heiligew. of Leidsche Kerkhof). Komt van Emmerik.
Uit Poorters Amsterdam 1655-1700 (4 okt. 1696, nr. 9 blz. 604): Jan Wesselsz, schoenlapper, herkomst Emmerik “heeft poortergeld betaald.”.
Ondertrouw op 14-04-1696 te Amsterdam (NH), “geasst. met Dirk Leendersz en Dirkie Wessels”. Hun beider ouders waren toen (1696) allen overleden. Echtgenote is Alida Catharina (Aeltie) Schreuder(s), geboren circa 1672, (overleden: “op de Leijdsestraat tussen de Heere en Leijdse gragt”), begraven op 14-06-1756 te Amsterdam (NH), (Heiligew. of Leidsche Kerkhof). Aeltie komt “van Emmerik”, woont op de Keijsersgragt.
Uit dit huwelijk:
1. Willem, gedoopt (RK) op 27-01-1696 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde), overleden voor 1697.
2. Willem, gedoopt (RK) op 29-06-1697 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde), overleden na 1732.
3. Evert, gedoopt (RK) op 25-02-1699 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde), overleden voor 1700.
4. Evert (zie II).
5. Clara, gedoopt (RK) op 12-07-1702 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde), overleden na 1732.
6. Gerardus, gedoopt (RK) op 04-05-1704 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde), overleden na 1732.
7. Petrus, gedoopt (RK) op 08-10-1708 te Amsterdam, (G.H.& L. of Lely).
8. Joanna, gedoopt (RK) op 29-11-1709 te Amsterdam, (G.H.& L. of Lely).
Ondertrouw op 02-05-1738 te Amsterdam met Frederick Geerlings.
9. Anna, gedoopt (RK) op 01-05-1712 te Amsterdam, (Geloof, Hoop en Liefde).

II Evert Wessels, wagemaker, gedoopt (RK) op 10-08-1700 te Amsterdam (getuigen: Marij Niewenhuijse), (Geloof, Hoop en Liefde), overleden op 18-12-1751 te Rotterdam (ZH) op 51-jarige leeftijd. Hij werd op 10 dec. 1727 geadmitteerd te Rotterdam: “…e Wijk, I Smaldeel / den 10e dec. 1727 / Evert Wessels / JM oud 27 jaren / geboren te Amsterdam / geadmitteerd en praesent ut supra”.

Oud-Notarieel Rotterdam:
(2412/37,38,39) ca. 1734 “(…) Everard Wessels, als last en procuratie hebbende van Michiel, Philippus en Jan Cloetens, wonende binnen de parochies van Nosseghem Boortmeerbeek, ende Wespelaar (…).”

“(…) Evert Wessels en Catharina Cloetens erven 255 gld. 16 stuyvers acht 1/2 1/8 – pennings. op 8 jan. 1735 van wijlen Maria Cloetens. Zoon van Jan Wessels (zie I) en Alida Catharina (Aeltie) Schreuder(s).
Ondertrouw op 07-01-1734 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-01-1734 te Rotterdam (ZH) met Catharina Cloetens, overleden op 17-08-1771 te Rotterdam (ZH), (ook Catrien, Maria<?> en Catarijna Kloetens en Cloetings)
Zij komt “uit Braband”.

Uit Oud-Notarieel Rotterdam:
(2409/717) 17 november 1732 “juffr. Maria Cloetens (voormalige man Laurens Bosschaert) / Nigt: Catharina Cloetens (dochter van Maria’s broeder Michiel Cloetens)

(2429/642) Na het overlijden van Evert (ook Everardus genaamd) benoemde Catharina Cloetens tot voogden over de minderjarige kinderen Johannes Schoonhuyzen, kamerbehanger, en Anthony de Beijer, broodbakker. Acte verleden voor notaris C.A. Cantier te Rotterdam op 23-08-1752.

(2440/340) Bij acte d.d. 26-02-1768 voor dezelfde notaris verleden benoemde zij haar zoon Michiel i.p.v. voornoemde Anthony de Beijer. Dochter van Michiel Cloetens en N.N. Oud-Notarieel Rotterdam:
(2411/416) – Testament/voogdij.

Evert Wessels koopt op 29 augustus 1740 een huis aan de Karresteeg.
Waar stond dat huis precies?

Uit dit huwelijk:
1. Joannes, gedoopt (RK) op 06-10-1734 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Willem Wessels, Alida Wessels).
2. Catharina, gedoopt (RK) op 17-08-1736 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Michiel Cloetens, Catrien Wessels), overleden op 23-12-1741 te Rotterdam (ZH) op 5-jarige leeftijd.
3. Alida, gedoopt (RK) op 13-06-1738 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Joanna Wessels, Philippus Cloetens), overleden op 17-04-1762 te Rotterdam (ZH) op 23-jarige leeftijd.
4. Michiel, Maghiel (zie III).
5. Joanna, gedoopt (RK) op 23-12-1741 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Fredrick Gerlens, Joanna Kloetens), overleden op 02-01-1742 te Rotterdam (ZH), 10 dagen oud.
6. Catharina, gedoopt (RK) op 21-04-1743 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Frederick Geerlinck, Catrien Wessels), overleden op 02-02-1817 om 19:00 uur te Rotterdam op 73-jarige leeftijd. De opgegeven namen van de ouders kloppen niet. Leeftijd van Catharina en beroep van haar vader echter wel, zodat aangenomen mag worden dat de aangevers de juiste gegevens niet kenden en hier Catharina, dochter van Evert en van Catharina Cloetens, bedoeld wordt. Nooit gehuwd geweest.
7. Joanna, gedoopt (RK) op 03-11-1745 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Philip Cloetens, Anna Maria de Backer).
8. Antonius, gedoopt (RK) op 06-12-1747 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Jan Kloetens, Maria de Backer).

<align=center>

Rijtuigen naderen Rotterdam via de Stadsvest, vanaf de “Binneweg onder Cool” (Ets van J. Groenendijk, 1783). Zie voor de juiste locatie ook de pagina over de Karresteeg.

III Michiel, Maghiel Wessels, meester wagemaker, gedoopt (RK) op 16-11-1739 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Jan Kloetens), overleden op 23-12-1804 te Rotterdam (ZH) op 65-jarige leeftijd, begraven op 27-12-1804 te Rotterdam (ZH), zoon van Evert Wessels (zie II) en Catharina Cloetens.
Ondertrouw op 02-05-1767 te Rotterdam (ZH), (op attestatie van Cool), gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1767 te Cool (ZH), (attestatie afgegeven om onder Cool te trouwen) met Maria Buijs, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-03-1742 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Jan van Schaick, Lisabeth Roomers), overleden op 13-12-1788 te Rotterdam (ZH) op 46-jarige leeftijd, (Karresteeg hoek Dijk). Zij trouwde als “jd. van den Binnenweg onder Cool” (zie afbeelding hierboven). Dochter van Mathijs Buijs en Dina (Dijna) Hegelaer.
Uit dit huwelijk:
1. Evert, gedoopt (RK) op 20-05-1768 te Rotterdam (getuigen: Mathijs Buijs, Catharina Kloetens), begraven op 04-08-1776 te Rotterdam.
2. Mathias Jacobus, gedoopt (RK) op 25-07-1770 te Rotterdam (getuigen: Mathijs Buijs, Dijna Hekelaar), begraven op 14-09-1771 te Rotterdam.
3. Stephanus (Steven) (zie IVa).
4. Catharina Lucia (zie IVb).
5. Everardus (zie IVc).
6. Matthijs (zie IVd).

IVa Stephanus (Steven) Wessels, gedoopt (RK) op 28-07-1772 te Rotterdam (getuigen: Joannes Schildtwagh; Antonia Buijs), overleden op 30-04-1801 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd, begraven op 02-05-1801 te Rotterdam, zoon van Michiel, Maghiel Wessels (zie III) en Maria Buijs.
Ondertrouw op 03-02-1792 te Rotterdam, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-02-1792 te Rotterdam met Maria Elizabeth Schilwagt, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-03-1768 te Rotterdam (getuigen: Jan Westerwout, Catharina Schilwagt), overleden na 1823, dochter van Johannis (Jan) Schil(d)wagt, Schil(d)wacht en Antonia Buijs.
Uit dit huwelijk:
1. Michael, gedoopt (RK) op 19-08-1791 te Rotterdam (getuigen: Michael Wessels, Antonia Buijs).
2. Antonia Maria, gedoopt (RK) op 14-03-1793 te Rotterdam (getuigen: Michael Wessels, Catharina Wessels), overleden op 27-12-1800 te Rotterdam op 7-jarige leeftijd.
3. Michiel, sjouwer, opperman, gedoopt (RK) op 28-05-1795 te Rotterdam (getuigen: Michael Wessels, Catharina Lucia Wessels), overleden op 25-04-1846 om 05:00 uur te Rotterdam op 50-jarige leeftijd. Hij is vrijgesteld van de Nationale Militie.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-12-1823 te Rotterdam met Teuntje Kunst, 32 jaar oud, visdraagster, geboren op 30-03-1791, overleden op 21-08-1849 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, dochter van Mattheus Johannes Kunst, 1823 gedetineerd te Delft en Elisabeth Peltser.
4. Joannes Henricus, gedoopt (RK) op 17-04-1797 te Rotterdam (getuigen: Joannes Henricus Schiltwagt, Antonia Buijs).
5. Antonia Maria, gedoopt (RK) op 22-11-1798 te Rotterdam (getuigen: Joannes Henricus Schiltwagt, Antonia Buijs), overleden op 27-12-1800 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1800 te Rotterdam.
6. Mathijs, zeeman, gedoopt (RK) op 27-11-1800 te Rotterdam (getuigen: Joannes Schiltwagt, Antonia Buijs), overleden op 13-02-1870 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-06-1826 te Rotterdam met Wilhelmina Meenerbreuker, 22 jaar oud, gedoopt op 29-03-1804 te Rotterdam, dochter van Hendrik Meenerbreuker, koopman en winkelier en Maria Hofland.

IVb Catharina Lucia Wessels, gedoopt (RK) op 31-03-1775 te Rotterdam (getuigen: Abram Cornelis Lokkerbol, Joanna Buijs), overleden op 07-01-1825 om 19:00 uur te Rotterdam op 49-jarige leeftijd. In de overlijdensacte is opgegeven dat zij dochter was van Maria LOKKERBOL. Haar moeder heette echter Maria Buijs. Waarschijnlijk een vergissing of onwetendheid van de aangevers (Michiel Wessels en Maria Buijs waren inmiddels al lang geleden overleden). Dochter van Michiel, Maghiel Wessels (zie III) en Maria Buijs.
Ondertrouw op 05-05-1798 te Rotterdam, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-05-1798 te Rotterdam met Johannes Wilhelmus Grimberg, 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 08-04-1765 te Rotterdam (getuigen: Casper Lindenaer, Anna Lindenaer), overleden op 15-04-1804 te Rotterdam op 39-jarige leeftijd, begraven op 18-04-1804 te Rotterdam, zoon van Joannes Grimbergen en Elisabeta Ruijtering.
Uit dit huwelijk:
1. Elizabeth Maria, gedoopt (RK) op 23-04-1799 te Rotterdam (getuigen: Michael Wessels, Elizabeth Ruijtering).
2. Micael Joannes, gedoopt (RK) op 16-02-1801 te Rotterdam (getuigen: Michael Wessels, Elizabeth Grimberg).
3. Joannes Bernardus, gedoopt (RK) op 27-10-1803 te Rotterdam (getuigen: Bernardus Grimberg, Gertrudis Catharina Wilhelmina de Laurette), overleden op 04-08-1805 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd, begraven op 07-08-1805 te Rotterdam.

IVc Everardus Wessels, meester wagenmaker, gedoopt (RK) op 09-11-1777 te Rotterdam (getuigen: Mathijs Buijs, Dijna Hekelaar), overleden op 10-07-1846 te Rotterdam (ZH) op 68-jarige leeftijd, zoon van Michiel, Maghiel Wessels (zie III) en Maria Buijs.
Ondertrouw op 17-04-1802 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1802 te Rotterdam (ZH) met Jo(h)anna Buderman, 20 jaar oud, geboren te Rotterdam (ZH), gedoopt (RK) op 15-01-1782 te Rotterdam (ZH), (getuigen: Joannes Depé, Joanna Buderman), overleden op 16-11-1858 om 17:00 uur te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Er is van Johanna op achttienjarige leeftijd een olieverfportret gemaakt en in de familie bewaard gebleven. Dochter van Johannes Buderman, beurtschipper, particulier schipper, senior schipper in het Amsterdamsche binnenveer en Maria De Pe (Depé, Deppe). Zij wonen (1826): Karrensteeg G 167.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel Joannes, gedoopt (RK) op 18-12-1802 te Rotterdam (getuigen: Michiel Wessels, Catharina Grimbergen), overleden op 23-10-1828 om 14:00 uur te Rotterdam op 25-jarige leeftijd.
2. Joannes Henricus, gedoopt (RK) op 15-03-1805 te Rotterdam (getuigen: Joannes Buderman, Joanna v. Deenen), overleden op 18-08-1806 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd, begraven op 21-08-1806 te Rotterdam.
3. Maria Joanna, gedoopt (RK) op 21-05-1807 te Rotterdam (getuigen: Joannes Buderman, Catharina Grimberg), overleden op 31-10-1807 te Rotterdam, 163 dagen oud, begraven op 03-11-1807 te Rotterdam.
4. Joanna Maria, gedoopt (RK) op 13-09-1808 te Rotterdam (getuigen: Joannes Buderman, Joanna v. Deenen), overleden op 26-08-1867 om 22:30 uur te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, in het huis Blaak 2-26.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-04-1834 te Rotterdam met Gerardus Henricus Mosmans, 32 jaar oud, kantoorbediende, gedoopt op 10-10-1801 te Rotterdam, overleden op 26-08-1867 om 23:00 uur te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, in het huis Blaak 2-26, zoon van Henricus Mosmans en Petronella Molenaar.
5. Maria Joanna, gedoopt (RK) op 09-10-1810 te Rotterdam (getuigen: Petrus Buderman, Joanna v. Beugen).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1834 te Rotterdam met Matthias van Velthoven, 35 jaar oud, Kapitein der Koopvaardij, gedoopt op 25-03-1799 te Rotterdam, zoon van Theodorus van Velthoven, bedienaar begrafenissen en Helena Kitgers.
6. Johannes Everardus (zie Va).
7. Catharina Lucia, geboren op 23-01-1815 te Rotterdam, overleden op 05-07-1816 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
8. Pieternella Catharina, geboren op 27-07-1817 te Rotterdam, overleden op 08-01-1842 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-09-1840 te Rotterdam met Mattheus Harkema, 23 jaar oud, 1ste stuurman der koopvaardij, geboren op 08-04-1817 te Groningen, overleden op 08-01-1842 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd, zoon van Berend Harkema en Willemptje Egberts.
9. Hendrikus Wilhelmus (zie Vb).
10. Cornelis Johannes, geboren op 27-04-1821, overleden op 15-05-1821 te Rotterdam, 18 dagen oud.
11. Everardus (zie Vc).
12. Martinus Johannes, geboren op 14-01-1825 te Rotterdam, overleden op 02-04-1825 te Rotterdam, 78 dagen oud.
13. Mathijs Theodoris, geboren circa 1828, overleden op 10-06-1839 te Rotterdam (ZH), (“na eene langdurige bedlegering”).

IVd Matthijs Wessels, gedoopt (RK) op 25-04-1780 te Rotterdam (getuigen: Joannes IJzerman, Alida Buijs), overleden op 27-08-1804 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1804 te Rotterdam, zoon van Michiel, Maghiel Wessels (zie III) en Maria Buijs.
Ondertrouw op 08-08-1801 te Rotterdam. Hij was jm en zij jd. Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-08-1801 te Rotterdam (getuigen: DTB Rotterdam) met Catharina Robbertsen, 20 jaar oud, geboren te Rotterdam, gedoopt (Geref.) op 20-03-1781 te Rotterdam, overleden op 21-11-1851 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Robbertsen en Maria Burggraaf.
Uit dit huwelijk:
1. Lucia, gedoopt op 10-12-1801 te Rotterdam (getuigen: Michiel Wessels, Catharina Grimberg).
2. Michiel (zie Vd).

Va Johannes Everardus Wessels, mr. rijtuigmaker, geboren op 27-09-1812 om 12:00 uur te Rotterdam, overleden na 1849, zoon van Everardus Wessels (zie IVc) en Jo(h)anna Buderman.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1839 te Rotterdam (getuigen: Gerardus Hendricus Mosmans (38 jr., kantoorbediende, schoonbroer van de bruidegom), Theodorus van Velthoven (64 jr.), Hermanus Bouten (38 jr.), Johannes Hagedoorn (54 jr., commies)) met Machtilda Nijs, 21 jaar oud, geboren op 01-11-1817, overleden op 08-04-1871 te ‘s-Gravenhage op 53-jarige leeftijd, dochter van Philippus Petrus Nijs, mr. loodgieter en Maria Cornelia van Gemert.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Johannes Gerardus, geboren op 22-03-1840 te Rotterdam, overleden op 12-12-1846 te Rotterdam op 6-jarige leeftijd.
2. Philippus Petrus (Pieter), geboren op 20-04-1842, overleden op 08-01-1855 te Enpel op 12-jarige leeftijd.
3. Johanna Maria, geboren op 15-07-1843.
4. Maria Cornelia Petronella, geboren op 24-12-1845, overleden op 23-02-1891 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd.
5. Everardus Matthias Maria, geboren op 10-04-1847 te Rotterdam, overleden op 29-01-1849 om 15:00 uur te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
6. Hendricus Wilhelmus, geboren op 08-04-1849, overleden op 26-10-1849 te Rotterdam, 201 dagen oud.
7. Hendricus Wilhelmus, geboren op 27-08-1850 te Rotterdam, overleden op 16-12-1850 te Rotterdam, 111 dagen oud.
8. Johannes Everardus, geboren op 08-10-1851 om 18:00 uur te Rotterdam, overleden op 29-12-1851 te Rotterdam, 82 dagen oud.
9. Johanna Everardina, geboren op 24-04-1853.
10. Johannes Petrus, geboren op 03-04-1855, overleden op 02-10-1855 te Rotterdam, 182 dagen oud.
11. Hendrikus Wilhelmus, geboren op 08-06-1856, overleden op 27-06-1856 te Rotterdam, 19 dagen oud.
12. Hendrika Maria Wilhelmina, geboren op 12-09-1858, overleden op 01-02-1859 te Rotterdam, 142 dagen oud.

Vb Hendrikus Wilhelmus Wessels, tabakverkoper, op 16-11-1852 beëdigd als makelaar in tabak, geboren op 11-06-1819 te Rotterdam, overleden op 09-09-1901 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, zoon van Everardus Wessels (zie IVc) en Jo(h)anna Buderman.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-04-1841 te Rotterdam (getuigen: Willem Matthijs Hop (46 jr., koopman, haar oom), Johannes Jacobus Hop (28 jr., timmerman, haar neef), Johannes Rooiakkers (51 jr., mr. schoenmaker), Johannes Everardus Wessels (28 jr., rijtuigmaker, zijn broer), allen wonende te Rotterdam.). Zij maakten een mutueel testament op 04-06-1841, verleden voor notaris Mr. Pierre Gerard Dalen te Rotterdam. Echtgenote is Elizabeth Rosalia Hop, 21 jaar oud, particuliere, geboren op 03-07-1819 te Rotterdam, overleden op 26-05-1898 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd, dochter van Coenradus Theodorus Hop en Elizabeth Rosalia Beumer, grossierster in wijnen.
Uit dit huwelijk:
1. Everardus Coenradus (zie VIa).
2. Coenradus Theodorus Antonius (zie VIb).
3. Francina Johanna Everarda, geboren op 18-01-1846.
4. Machtilda Johanna Elisabeth, geboren op 18-07-1848, overleden op 12-11-1930 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, (datum aangifte).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1874 te Rotterdam met Rosalia (?) Andries Maria Nagtegaal, 26 jaar oud, huisschilder, geboren op 09-03-1848 te Rotterdam, overleden op 25-04-1906 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd, zoon van Johannes Petrus Nagtegaal, schilder en Johanna Cornelia Huberdina Woestenbergh.
5. Petronella Catharina, geboren op 17-07-1850.
6. Franciscus Gerardus (zie VIc).
7. Hendrikus Franciscus Theodorus (Henry), geboren op 14-12-1854, overleden op 20-03-1881 te Lawang (Java) op 26-jarige leeftijd.
8. Marie Everardus Theodorus, geboren op 25-06-1857, overleden op 05-10-1859 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

Vc Everardus Wessels, mr. huis- en rijtuigschilder, geboren op 05-06-1822 te Rotterdam (ZH), overleden op 13-02-1907 te Rotterdam (ZH) op 84-jarige leeftijd, (Nieuwe Binnenweg 177, of 147?). Zijn winkel is (1846) gevestigd aan de Binnenweg, Wijk T 147, Rotterdam. (Bron: krante-advertentie). Zoon van Everardus Wessels (zie IVc) en Jo(h)anna Buderman.
Ondertrouw (1) op 25-09-1846 te Rotterdam (ZH), gehuwd op 24-jarige leeftijd op 07-10-1846 te Rotterdam (ZH) (getuigen: Johannes Everardus Wessels (34 jr., mr. wagenmaker), Henricus Wilhelmus Wessels (27 jr., tabakshandelaar), Johannes Wilhelmus Augustinus Hop (24 jr., particulier), Willem Matthijs Hop (52 jr., koopman), wonende allen te Rotterdam.) met Francina Jacoba Theodora Hop, 21 jaar oud, particuliere, geboren op 04-11-1824 te Rotterdam, overleden op 20-10-1847 te Rotterdam (ZH) op 22-jarige leeftijd, dochter van Coenradus Theodorus Hop en Elizabeth Rosalia Beumer, grossierster in wijnen.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 25-09-1850 te Rotterdam (ZH) met Adriana Maria Wolffers, 22 jaar oud, geboren op 25-03-1828 te Rotterdam (ZH), overleden op 27-02-1867 te Rotterdam (ZH) op 38-jarige leeftijd, (Coolsingel 15, 323), dochter van Johannes Josephus Wolffers, kantoorbediende en Margaretha Adriana Deykermans. Zie advertentie m.b.t. winkel Binnenweg, wijk T, no. 147. Het gezin woont vlgs. BR Rotterdam: Soe??? Rijstuin 40 (69-54; 209-2013), Gapersteeg 103 wijk 2 (135-137), Binneweg 563 (111-1338). Op dit laatstgenoemde adres woonde Johanna Buderman de laatste jaren van haar leven bij het gezin in. Er woonde daar ook een dienstbode: Theodora Catharina van Oosterhout, geb. 25-10-1827. Zij trouwde in 1852.
<align=center>

Personeel gezocht – 1846


Pentekening door Evert Wessels (origineel 1,30m x 1,10m), ter gelegenheid van de samenvoeging van Charlois en Kralingen bij Rotterdam, aangeboden aan de burgemeester van Rotterdam – 1895


De aanbiedingsbrief – 1895

“Naar aanleiding der vereeniging van de gemeenten Charlois en Kralingen met Rotterdam, heb ik tot aandenken eene penteekening vervaardigd (hoog 1,30 – br. 1,10), waarna photographische afdruk is genomen, welke bij wijze van inteekening verkrijgbaar zijn.
Edel Achtbare Heer, het zoude mij tot groote voldoening zijn wanneer ik het origineel de penteekening de gemeenten Rotterdam mogt aanbieden.
Met onderscheidende Hoogachting, uw Achtb. onderdanige dienaar,
E. Wessels Rotterdam, 8-3-1895”

Uit het tweede huwelijk:
1. Maria Adriana Francina, geboren op 15-06-1851 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-09-1879 te Rotterdam met Franciscus Xaverius Hardijzer, 27 jaar oud, geboren op 14-10-1851 te Gouda, zoon van Arij Hardijzer en Cornelia Geertruida van den Berg.
2. Franciscus Jacobus Theodorus (François), schilder, geboren op 15-09-1852 te Rotterdam, overleden op 15-10-1929 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 19-04-1882 te Rotterdam met Hendrina Maria Foort, 45 jaar oud, modiste, geboren op 08-05-1836 te Rotterdam, dochter van Johannes Fredericus Foort, pakhuisknecht en Christina Maria Gerlings.
3. Henricus Johannes (zie VId).
4. Julianus Johannes Josephus, geboren op 09-04-1856 te Rotterdam, overleden op 12-06-1872 te Rotterdam (ZH) op 16-jarige leeftijd. Hij had volgens de advertentie bij zijn overlijden één zuster en twee broers in leven.
5. (zoon), geboren op 22-01-1858 te Rotterdam (ZH), overleden op 22-01-1858 te Rotterdam (ZH).
6. Louis Alexander, geboren op 08-03-1859 te Rotterdam, overleden op 31-12-1859 te Rotterdam, 298 dagen oud.
7. Everardus Johannes, geboren op 18-03-1860 te Rotterdam, overleden op 22-02-1861 te Rotterdam, 341 dagen oud.
8. Adriana Margaretha Remigia, geboren op 02-09-1861 te Rotterdam, overleden op 26-08-1871 te Rotterdam op 9-jarige leeftijd.
9. Johanna Theodora Maria, geboren op 22-06-1864 te Rotterdam, overleden op 26-10-1866 te Rotterdam op 2-jarige leeftijd.

Vd Michiel Wessels, schrijnwerker, apotheker, gedoopt op 05-03-1803 te Rotterdam (getuigen: Michiel Wessels, Catharina Grimberg), overleden op 29-10-1870 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Wessels (zie IVd) en Catharina Robbertsen.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 25-04-1821 te Rotterdam met Johanna van den Bergh, 23 jaar oud, gedoopt op 18-01-1798 te Rotterdam (?), overleden na 1837, dochter van Jan van den Bergh en Maria Burgmans.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 09-12-1837 te Rotterdam met Cornelia van de Walle, 26 jaar oud, geboren op 26-08-1811 te Zierikzee, overleden op 23-04-1884 op 72-jarige leeftijd, dochter van Guillian van de Walle en Cornelia de Ruiter.
Uit het eerste huwelijk:
1. Matthijs (zie VIe).
2. Johanna Wilhelmina Petronella, geboren op 19-07-1823 te Rotterdam, overleden op 30-09-1856 te Rotterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 19-09-1855 te Rotterdam met Pieter Kasteleijn, 34 jaar oud, steenkolenknecht, geboren op 02-01-1821 te Rotterdam, zoon van Josua Kasteleijn en Elisabeth Maria Veldervan.
3. (levenloos kind), geboren op 07-05-1826, overleden op 07-05-1826 om 10:00 uur te Rotterdam.
4. Hendrik Jacobus Cornelis, geboren op 06-12-1834 te Rotterdam, overleden op 25-12-1834 te Rotterdam, 19 dagen oud.
5. (levenloos kind), geboren op 24-12-1835, overleden op 24-12-1835 te Rotterdam.
6. (levenloos kind), geboren op 08-05-1837, overleden op 08-05-1837 te Rotterdam.
Uit het tweede huwelijk:
7. Jacobus Marinus Hendrik, geboren op 27-05-1838 te Rotterdam, overleden op 06-09-1838 te Rotterdam, 102 dagen oud.

VIa Everardus Coenradus Wessels, gezagvoerder Ned.-Ind. Stoomvaart Mij. Geboren op 20-07-1842 te Rotterdam, overleden op 08-07-1881 te Batavia op 38-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Wilhelmus Wessels (zie Vb) en Elizabeth Rosalia Hop, particuliere.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 14-12-1876 te Soerabaya met Johanna (Anna) Cramer, 23 jaar oud, geboren op 30-11-1853 te Middelburg, overleden op 12-09-1931 te Amsterdam op 77-jarige leeftijd, dochter van Alle Meenderts Cramer, doopsgezind predikant en Elisabeth Muller.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Willem (Henri) (zie VIIa).
2. Elisabeth Rosalie Frederika (Non) (zie VIIb).
3. Alle Meendert (Alle) (zie VIIc).

VIb Coenradus Theodorus Antonius Wessels, geboren op 01-08-1844 te Rotterdam, overleden op 18-04-1911 te Rotterdam op 66-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Wilhelmus Wessels (zie Vb) en Elizabeth Rosalia Hop, particuliere.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29-05-1873 te Rotterdam met Anna Maria Dobbelman, 27 jaar oud, geboren op 15-09-1845 te Rotterdam, overleden op 27-02-1886 te Rotterdam op 40-jarige leeftijd, dochter van Casparus Franciscus Dubbelman en Anna Maria Ram.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Wilhelmus (Henry), geboren op 15-03-1874 te Rotterdam.
2. Casparus Franciscus (Cas), geboren op 07-07-1875 te Rotterdam.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 12-05-1910 te Rotterdam. Kinderloos met Elisabeth Christina Meijnenma, 26 jaar oud, geboren op 27-04-1884 te Amsterdam, dochter van Pieter Hendrik Meijnenma en Elisabeth Christina van Kaspelen.
3. Francina Everdina, geboren op 11-11-1876 te Rotterdam, overleden op 28-07-1886 te Rotterdam op 9-jarige leeftijd.
4. Johannes Abraham Franciscus (Johan), geboren op 18-04-1878 te Rotterdam, overleden op 07-07-1878 te Rotterdam, 80 dagen oud.
5. Jeanette Petronella Maria Jacoba (Net), geboren op 20-10-1879 te Rotterdam. Ongehuwd. Woonde samen met haar broer Jan in Haarlem.
6. Anna Maria (Annie), geboren op 13-11-1881 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1906 te Rotterdam. Zij hadden 3 zoons en 1 dochter. Na jong overlijden van de ouders werden drie van de kinderen opgevoed door hun oom Jan en één bij oom Cas met Johan Philip Richardus Menger, 32 jaar oud, stempelsnijder, geboren op 09-06-1873 te Utrecht, zoon van Johan Philip Matthias Menger en Johanna Maria van Haaijen.
7. Johannes Wilhelmus (Jan), eerst explicateur van de stomme film in Haarlem; richtte in 1925 het kampeercentrum “Saxenheim” bij Vierhouten op, geboren op 20-06-1883 te Rotterdam, overleden op 16-01-1965 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Ongehuwd. Woonde lange tijd in Haarlem samen met zijn zus zuster Net. Zij voedden 3 van de jonge kinderen Menger op van zijn jong overleden zus Annie.
8. Johannes Lodevicus (Louis) (zie VIId).

VIc Franciscus Gerardus Wessels, geboren op 05-02-1853 te Rotterdam, overleden op 05-08-1898 te Rotterdam op 45-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus Wilhelmus Wessels (zie Vb) en Elizabeth Rosalia Hop, particuliere.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-05-1885 te Rotterdam met Neeltje Margaretha van Seters, 25 jaar oud, geboren op 09-09-1859 te Oosterhout, dochter van Isaak van Seters en Wilhelmina van der Mast.
Uit dit huwelijk:
1. Hendrikus Wilhelmus, geboren op 27-07-1889 te Rotterdam.

<align=center>
De Vleeschhouwerij van H.J. Wessels aan de Oostmolenstraat deelde de hoek op een merkwaardige wijze met de Papierhandel Honig & Co. in de Houttuin (ca. 1876) (Bron: A. Gordijn – “Rotterdam Verleden tijd” – 1980)

VId Henricus Johannes Wessels, vleeschhouwer, geboren op 17-04-1854 te Rotterdam, had zijn slagerswinkel in de Oostmolenstraat hoek Houttuin (ca. 1876) (zie foto hierboven), overleden circa 1927 te Rotterdam (ZH), (niet zeker: acte erbij zoeken R’dam BS 11.5.1927 D26 !), zoon van Everardus Wessels (zie Vc) en Adriana Maria Wolffers.
Ondertrouw (1) op 10-02-1881 te Gouda (ZH), gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-02-1881 te Gouda met Johanna Hendrika Petronella Hardijzer, 25 jaar oud, geboren op 10-01-1862 te Gouda, dochter van Arij Hardijzer en Cornelia Geertruida van den Berg, gescheiden na 6 jaar huwelijk op 29-12-1887. Het huwelijk werd op 31 okt. 1887 door echtscheiding ontbonden. Zij, eiseres, woonde toen als “particuliere” te Gouda; hij als “vleeschhouwer” te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 01-02-1888 te Rotterdam (ZH) met Johanna Wilhelmina Elderhorst, 22 jaar oud, geboren op 27-03-1865 te Rotterdam (ZH), dochter van Johannes Wilhelmus Elderhorst, koekebakker en Catharina Johanna Schekermans, waschvrouw.
Uit het eerste huwelijk:
1. Everardus, geboren op 23-11-1882 te Rotterdam (ZH).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-03-1910 te Rotterdam met Jozina Arends, 18 jaar oud, geboren op 03-01-1892 te Rotterdam, dochter van Hubertus Arends, houtkopersknecht en Johanna Maria van Schijndel.
2. Cornelia Geertruida, geboren op 14-02-1885 te Rotterdam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 16-01-1918 te Rotterdam met Willem Buddenbaum, 37 jaar oud, geboren op 06-09-1880 te Rotterdam, zoon van Heinrich Wilhelm Buddenbaum, machinist en Johanna Sparreboom.
3. Henricus Johannes, geboren op 10-08-1886 te Rotterdam, overleden op 18-10-1886 te Rotterdam, 69 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
4. Henricus Johannes Wilhelmus (Harry), geboren op 27-03-1888 te Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-07-1919 te Rotterdam met Metje Hoogmoed, 21 jaar oud, geboren op 25-01-1898 te Rotterdam, dochter van Dingeman Hoogmoed en Cornelia van der Ham.
5. Johannes Wilhelmus, geboren op 08-10-1889 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-01-1913 te Rotterdam met Cornelia de Wagenaar, geboren ca 1886 te Gorinchem, dochter van Willem Johannes de Wagenaar, koopman in postpapier en Lijntje van der Pijl.
6. Julius (Jules), geboren op 14-07-1891 te Rotterdam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-12-1917 te Rotterdam met Helena Martina Beering, 34 jaar oud, geboren op 17-05-1883 te Rotterdam, dochter van Christianus Johannes Beering en Sara Martina Klip.
7. Hendrika, geboren op 22-03-1893 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-01-1917 te Rotterdam met Christiaan van Zuylen, geboren ca 1884 te Woerden, zoon van Gerrit van Zuylen en Maria van den Berg.
8. Godefridus (zie VIIe).
9. François (Frans), geboren op 20-07-1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1920 te Rotterdam met Willemina (Mies) Büsch, 20 jaar oud, geboren op 23-05-1900 te Rotterdam, dochter van Carl Eduard Büsch en Hendrica Schipper.
10. Wilhelmus, geboren op 14-10-1899 te Rotterdam.
11. Antonius (Toon), geboren op 06-08-1906 te Rotterdam.
Gehuwd met Annigje Krijntje (Krijntje) Ouburg, geboren ca. 1910, overleden op 24-01-1996 te Bergschenhoek, gecremeerd op 26-01-1996 te Schollevaar, Cappelle aan den IJssel.

<align=center>
Henricus Johannes WESSELS (1854-1927) en Johanna Wilhelmina ELDERHORST (geb. 1865), Johns overgrootouders, bij hun 35-jarig huwelijk te Rotterdam, 1923>

VIe Matthijs Wessels, mandenmaker, geboren op 14-01-1822 te Rotterdam, overleden op 04-02-1916 te Rotterdam op 94-jarige leeftijd. Dat hij de Matthijs is die met Maria E. Hamakers was getrouwd is aangenomen (bron: overlijdensacte zoon Michiel Wessels jaar 1845 fiche C235 BS Rotterdam). Daar zijn ook zijn beroep en schatting overlijdensdatum aan ontleend). Zoon van Michiel Wessels (zie Vd) en Johanna van den Bergh.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 02-12-1840 te Rotterdam met Maria Elizabeth Hamakers, 20 jaar oud, geboren op 06-09-1820 te Rotterdam, overleden op 15-08-1871 te Rotterdam op 50-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hendrikus Hamakers, sjouwer en Hendrina Maas.
Uit dit huwelijk:
1. Michiel, geboren op 03-10-1845 te Rotterdam, (geboortedatum afgeleid van leeftijd volgens overlijdensacte.), overleden op 24-12-1845 om 04:00 uur te Rotterdam, 82 dagen oud.
2. Johanna Hendrika Jacoba, geboren op 03-05-1853 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-08-1876 te Rotterdam met Antonie van der Zwet, 25 jaar oud, mandenmaker, geboren op 02-12-1850 te Rotterdam, zoon van Martha van der Zwet, werkvrouw.
3. Matthijs, geboren op 18-04-1856 te Rotterdam.
4. Hendrina Cornelia, geboren op 28-05-1859 te Rotterdam, overleden op 11-04-1861 op 1-jarige leeftijd.
5. Cornelis, koffiehuisbediende, opzichter, geboren

 

 

Een Bont Hondje in de Prinsenstraat (1756)

Was er nog een Bonte Hond in Rotterdam, is de gevelsteen later verplaatst naar de Prinsenstraat of is de herberg verplaatst tussen 1756 en 1795?
Het zal wel een andere zijn geweest, want het bovenschrift doet vermoeden dat het hier om een klein bont hondje ging. De gevelsteen is in ieder geval te mooi om niet te publiceren…
Gevelsteen Int Bonte Hontie, Prinsenstraat (1756)

Deze steen kwam in enkele stukken tevoorschijn uit het puin van het bombardement van mei 1940. Pas in de jaren zeventig is de steen gerestaureerd en vervolgens tentoongesteld in het museumcafé van De Dubbelde Palmboom “De Bonte Hont”. De steen is oorspronkelijk afkomstig uit de Prinsenstraat; een straat aangelegd op de plek waar voorheen een toegangspoort zat van het Agnietenklooster, het latere Prinsenhof. Het pand aan de Prinsenstraat stond tegenover de Prinsenkerk, de voormalige kapel van het klooster die vanaf de reformatie tot aan 1909 in gebruik is geweest.

De tekst op de gevelsteen doet vermoeden dat de steen de gevel van een herberg of tapperij heeft gesierd. Te lezen is dat: “Genever is Een Geestig Nat Het Loopt Heel Fynties Sagt En Glat Heb Ik Eens Faut Wilt Myn Verschoone Goe Waar Die Moet Syn Meester Kroone Anno 1756” en op het lint “INT BONTE HONT ie” Bekend zijn als de bonte hond is voor een herberg of tapperij namelijk een prima aanbeveling. Toen Briedé rond 1915 een tekening maakte van de gevelsteen was de tekst net als het jaartal overgeschilderd.
Rechthoekig, bovenaan bas-reliëf met rode hond en groen lint, onderaan tekst en jaartal.

opschrift/merk Op groen lint: “INT BONTE HONT ie”.
Onderaan: “Genever is Een Geestig Nat Het Loopt Heel Fynties Sagt En Glat Heb Ik Eens Faut Wilt Myn Verschoone Goe Waar Die Moet Syn Meester Kroone Anno 1756”.
herkomst Prinsenstraat 61, Rotterdam.
datering 1756
technieken gebeeldhouwd, geverfd
materiaal zandsteen, steen, verf
afmetingen (cm) hg 86,8 / br 76,0 / dp 11,0 / 165 kg
trefwoorden gevelsteen, beeldhouwwerk, beeldmateriaal, gebouwonderdeel
associatie herberg, Prinsenstraat, Stadsdriehoek, Stadscentrum, Rotterdam, distilleerderij, bombardement
inventarisnr. Museum Rotterdam 10255

Glasdia van het zogenoemde wereldformaat (8,3 x 8,3 cm), aan de randen afgewerkt met zwart papier. Zwart-wit afbeelding van de Prinsenstraat met paard en wagen, sleperswagen en loslopende kippen. In eerste pand links de gevelsteen met opschrift “het bonte hontje”.

opschrift/merk Rechtsonder, met pen geschreven op wit papieren plakkertje: “43”; onderaan, met pen: “Prinsenstraat”.
herkomst Dirk Stok, onderwijzer, geboren te Rotterdam op 6 april 1908, overleden Utrecht 1975.
1926: prot-chr Kon. Wilhelminakweekschool, Haringvliet, Rotterdam
1928: onderwijzer Piersonschool in Nadorststraat tot 14 mei 1940 (school gebombardeerd)
1940-1946: scholen Pijnackerstraat, Roderijselaan etc
1946: Johan de Graafschool, Vijverhofstraat (BLO)
1949: BLO te Hilversum, daar tot pensioen
Hij geloofde heilig in omgevingsgeschiedenis en kocht daartoe op rommelmarkten (ondermeer Noordplein) glasdia’s om te tonen per epidiascoop.
datering 1880 – 1910
materiaal glas, papier
afmetingen (cm) hg 8,3 / br 8,3 / dp 0,3
trefwoorden diapositief, beeldmateriaal
associatie optica, projecteren, topografie, stadsgezicht, fotografie, onderwijs, Piersonschool, Rotterdam, Stadscentrum, Stadsdriehoek, Prinsenstraat
vorm & decoratie straat, paard, dier, wagen, sleperswagen, handkar, kip, haan, man, vrouw, kind, figuur
inventarisnr. Museum Rotterdam 79432-43